Sở Lao động TB&XH tỉnh Ninh Bình
Thứ hai, 24/06/2024
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
Văn bản Trung Ương
441/QĐ-BLĐTBXH
ban-hanh-chuong-trinh-tong-the-cua-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ve-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-nam-2024
1661/QCPH-BLĐTBXH
quy-che-phoi-hop-ve-phong-ngua-giam-thieu-tre-em-lao-dong-trai-quy-dinh-cua-phap-luat-giai-doan-2024-2025-dinh-huong-den-nam-2030
29/UBND-VP6
vv-trien-khai-ket-luan-cua-thu-tuong-chinh-phu-tai-phien-hop-tong-ket-hoat-dong-nam-2023-va-phuong-huong-nhiem-vu-trong-tam-nam-2024-cua-uy-ban-quoc-gia-ve-chuyen-doi-so
1490/NCC-KHTC
huong-dan-dieu-kien-phan-bo-kinh-phi-ho-tro-cong-tac-mo-nghia-trang-liet-si-nam-2024
1170/QĐ-LĐTBXH
qd-ban-hanh-ke-hoach-thuc-hien-chien-luoc-phat-trien-thong-ke-viet-nam-giai-doan-2021-3030-tam-nhin-den-2045-cua-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi
19/CT-TTG
chi-thi-19ct-ttg-ve-viec-day-manh-chuyen-doi-so-trong-khu-vuc-kinh-te-hop-tac-hop-tac-xa
383/KH-BCSĐ
ke-hoach-tong-ket-10-nam-thuc-hien-chi-thi-so-29-cttw-ngay-1892013-cua-ban-bi-thu-ve-day-manh-cong-tac-an-toan-ve-sinh-lao-dong-trong-thoi-ky-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-va-hoi-nhap-quoc-te
348/QĐ-TTg
quyet-dinh-so-348qd-ttg-ngay-0642023-cua-thu-tuong-chinh-phu-phe-duyet-chien-luoc-chuyen-doi-so-bao-chi-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030
1088/LĐTBXH-TE
vv-huong-dan-trien-khai-thang-hanh-dong-vi-tre-em-nam-2023
08-CT/TTg
chi-thi-so-08ct-ttg-ngay-2332023-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-cac-nhiem-vu-giai-phap-trong-tam-day-manh-phan-bo-giai-ngan-von-dau-tu-cong-03-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-nam-2023-thuc-hien-chuong-trinh-phuc-hoi-phat-trien-kinh-te-xa-hoi
01/QĐ-TTg
quyet-dinh-01qd-ttg-phe-duyet-de-an-ho-tro-hop-tac-xa-do-phu-nu-tham-gia-quan-ly-tao-viec-lam-cho-lao-dong-nu-den-nam-2030
271/QĐ-LĐTBXH
quyet-dinh-ban-hanh-chuong-trinh-tong-the-cua-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ve-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-nam-2023
636/LĐTBXH-TE
vv-huong-dan-nhiem-vu-trong-tam-trong-cong-tac-tre-em-nam-2023
593/LĐTBXH-BTXH
vv-to-chuc-hoat-dong-ky-niem-ngay-cong-tac-xa-hoi-viet-nam-lan-thu-7-nam-2023
27/QĐ-LĐTBXH
vv-ban-hanh-ke-hoach-hanh-dong-cua-nganh-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-thuc-hien-nghi-quyet-01nq-cp-ngay-06012023-cua-chinh-phu-ve-nhiem-vu-giai-phap-chu-yeu-thuc-hien-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-va-cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-quoc-gia-nam-2023
81//QĐ-LĐTBXH
quyet-dinh-ban-hanh-ke-hoach-theo-doi-tinh-hinh-thi-hanh-phap-luat-cua-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi
222/LĐTBXH-VL
vv-thuc-hien-tieu-du-an-ho-tro-viec-lam-ben-vung-thuoc-chuong-trinh-mtqg-giam-ngheo-ben-vung-giai-doan-2021-2025-ve-quan-ly-lao-dong-gan-voi-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-dan-cu-va-phat-trien-de-an-06cp-cua-chinh-phu
29/QĐ-LĐTBXH
vv-ban-hanh-bo-chi-so-giam-sat-quy-trinh-kiem-tra-va-danh-gia-thuc-hien-chuong-trinh-phong-chong-mai-dam-giai-doan-2021-2025
1228/QĐ-LĐTBXH
quyet-dinh-ban-hanh-ke-hoach-thuc-hien-de-an-xay-dung-xa-hoi-hoc-tap-giai-doan-2021-2030-chuong-trinh-day-manh-phong-trao-hoc-tap-suot-doi-trong-gia-dinh-dong-ho-cong-dong-don-vi-giai-doan-2021-2030-chuong-trinh-xay-dyung-mo-hinh-cong-dan-hoc-tap-giai-doan-2021-2030-va-chuong-trinh-day-manh-cac-hoat-dong-hoc-tap-suot-doi-trong-cong-nhan-lao-dong-tai-cac-doanh-nghiep-den-nam-2030
4881/LĐTBXH-ATLÐ
ke-hoach-trien-khai-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-nam-2023
4811/LĐTBXH-VP
vv-huong-dan-xet-danh-hieu-thi-dua-de-nghi-cac-hinh-thuc-khen-thuong-dip-tong-ket-nam-2022
1085/QĐ-TTg
quyet-dinh-ban-hanh-ke-hoach-ra-soat-don-gian-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-noi-bo-trong-he-thong-hanh-chinh-nha-nuoc-giai-doan-2022-2025
1942/QĐ-TTg
quyet-dinh-phe-duyet-chuong-trinh-nang-cao-chat-luong-bao-ve-cham-soc-suc-khoe-nguoi-co-cong-voi-cach-mang
112/QĐ-TTg
quyet-dinh-ban-hanh-chuong-trinh-phat-trien-cong-tac-xa-hoi-giai-doan-2021-2030
1929/QĐ-TTg
quyet-dinh-phe-duyet-chuong-trinh-tro-giup-xa-hoi-va-phuc-hoi-chuc-nang-cho-nguoi-tam-than-tre-em-tu-ky-va-nguoi-roi-nhieu-tam-tri-dua-vao-cong-dong-giai-doan-2021-2030
1336/QĐ-TTg
quyet-dinh-phe-duyet-de-an-nhan-rong-mo-hinh-cau-lac-bo-lien-the-he-tu-giup-nhau-giai-doan-den-nam-2025
1190/QĐ-TTg
quyet-dinh-phe-duyet-chuong-trinh-tro-giup-nguoi-khuyet-tat-giai-doan-2021-2030
15/2020/QĐ-TTg
quyet-dinh-quy-dinh-ve-viec-thuc-hien-cac-chinh-sach-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-dai-dich-covid-19
99/2018/TT-BTC
thong-tu-huong-dan-lap-bao-cao-tai-chinh-tong-hop-cua-don-vi-ke-toan-nha-nuoc-la-don-vi-ke-toan-cap-tren
2139/STC-GCS
vv-huong-dan-nop-tien-thu-duoc-tu-viec-ban-thanh-ly-tai-san-cong-vao-tai-khoan-tam-giu
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử