Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ ba, 23/04/2024
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
Nội quy - Quy Chế

Quyết định 527/QĐ-SLĐTBXH ngày 28/12/2023 ban hành Quy chế .thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Văn phòng Sở LĐTBXH

Thứ năm, 28/12/2023
Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Văn phòng Sở LĐTBXH

Quyết định 312/QĐ-LĐTBXH ngày 08/8/2022 Vv ban hành Quy chế chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn thuộc Sở LĐTBXH NB

Thứ hai, 08/08/2022
Quyết định 312/QĐ-LĐTBXH ngày 08/8/2022 Vv ban hành Quy chế chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn thuộc Sở LĐTBXH NB

Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 08/07/2022
Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình, về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Quyết định Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Thứ năm, 18/11/2021
Quyết định Số 486/QĐ-LĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Quyết định Ban hành Nội quy tiếp công dân tại phòng tiếp dân, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Thứ năm, 18/11/2021
Quyết định Số 454/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Quyết định về việc Ban hành Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 08/09/2021
Quyết định Số 340/QĐ-LĐTBXH ngày 08 tháng 09 năm 2021 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Quyết định về việc ban hành Quy chế về văn hoá công sở của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Thứ hai, 28/06/2021
Quyết định Số 244/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 06 năm 2021 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Quyết định về việc ban hành danh mục, thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Thứ năm, 18/03/2021
Quyết định Số 156/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 03 năm 2021 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác văn thư lưu trữ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 20/11/2020
Quyết định Số 498/QĐ-LĐTBXH ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Quyết định về việc ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động của Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 09/09/2020
Quyết định Số 432/QĐ-LĐTBXH ngày 09 tháng 09 năm 2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Quyết định ban hành quy chế công tác phòng cháy, chữa cháy của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Thứ ba, 25/02/2020
Quyết định Số 126/QĐ-LĐTBXH ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Thứ ba, 17/12/2019
Quyết định Số 556/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Quyết định về việc Ban hành Quy chế xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở Ngành Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Thứ ba, 25/06/2019
Quyết định Số 279/QĐ-LĐTBXH ngày 25 tháng 06 năm 2019 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Cơ quan Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 28/12/2018
Quyết định Số 653/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số trong cơ quan Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 05/10/2018
Quyết định Số 491/QĐ-LĐTBXH ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Quyết định về việc Ban hành quy chế thi đua, khen thưởng Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Thứ ba, 31/07/2018
Quyết định Số 385/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 07 năm 2018 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Quyết định về việc Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Thứ hai, 06/02/2017
Quyết định Số 43/QĐ-LĐTBXH ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý, cung cấp thông tin trên cổng Thông tin điện tử của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Thứ hai, 27/06/2016
Quyết định Số 267/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 06 năm 2016 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử