Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ ba, 23/04/2024
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
Văn bản Tỉnh
229/UBND-VP7
vv-tang-cuong-cong-tac-phong-chay-chua-chay-tren-dia-ban-tinh
467/VPUBND-VP4
vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-082024tt-bgtvt-ngay-04-thang-4-nam-2024-cua-bo-truong-bo-giao-thong-van-tai
469/VPUBND-VP6
vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-022024tt-bkhcn-ngay-2832024-cua-bo-truong-bo-khcn
47/UBND-VP2
vv-trien-khai-thong-bao-ket-luan-cua-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi
197/UBND-VP3
vv-trien-khai-thuc-hien-chuong-trinh-mtqg-xay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-2021-2025-doi-voi-cac-don-vi-hanh-chinh-cap-huyen-xa-hinh-thanh-sau-sap-xep-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
79/KH-UBND
ke-hoach-to-chuc-trien-khai-thi-hanh-luat-dat-dai-nam-2024
188/UBND-VP7
vv-tang-cuong-cong-tac-van-thu-luu-tru-va-quan-ly-ho-so-tai-lieu-luu-tru
187/UBND-VP7
vv-tich-hop-ket-noi-chia-se-khai-thac-ket-qua-so-hoa-ho-so-tren-he-thong-thong-tin-giai-quyet-tthc-cua-tinh-qua-cong-dvc-quoc-gia
435/VPUBND-VP4
vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-052024tt-bgtvt-cua-bo-giao-thong-van-tai
30/2024/QĐ-UBND
quyet-dinh-quy-dinh-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-trong-linh-vuc-nong-lam-nghiep-va-thuy-san-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
207/QĐ-UBND
quyet-dinh-cong-bo-ket-qua-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-hoi-dong-nhan-dan-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ban-hanh-ky-2019-2023
61/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-quyet-dinh-so-140qd-ttg-ngay-02022024-cua-thu-tuong-chinh-phu-ban-hanh-chuong-trinh-phong-chong-ma-tuy-trong-thanh-thieu-nien-den-nam-2030
59/KH-UBND
ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-70-nam-chien-thang-dien-bien-phu-0751954-0752024-tren-dia-ban-tinh
56/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-nghi-quyet-so-122023nq-hdnd-ngay-08122023-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-sua-doi-khoan-9-dieu-1-nghi-quyet-so-1242021nq-hdnd-ngay-10122021-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-quy-dinh-viec-xu-ly-cac-co-so-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-khong-bao-dam-yeu-cau-ve-phong-chay-va-chua-chay-duoc-dua-vao-su-dung-truoc-ngay-luat-phong-chay-va-chua-chay-ngay-2962001-co-hieu-luc
45/UBND-VP6
vv-tang-cuong-cong-tac-bao-dam-an-toan-thong-tin-mang-trong-dip-tet-duong-lich-2024-va-tet-nguyen-dan-giap-thin
16/CT-UBND
chi-thi-ve-viec-tang-cuong-cac-bien-phap-bao-dam-don-tet-nguyen-dan-giap-thin-2024-vui-tuoi-lanh-manh-an-toan-tiet-kiem
1527/VPUBND-VP4
vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-262023tt-bgtvt-ngay-29-thang-9-nam-2023-cua-bo-truong-bo-giao-thong-van-tai
1526/VPUBND-VP4
vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-282023tt-bgtvt-ngay-29-thang-9-nam-2023-cua-bo-truong-bo-giao-thong-van-tai
158/KH-UBND
ke-hoach-giam-sat-danh-gia-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-giai-doan-2021-2030-giai-doan-i-tu-nam-2021-den-nam-2025-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
1306/VPUBND-VP7
vv-trien-khai-thuc-hien-van-ban-hop-nhat-so-4510vbhn-btp-ngay-2792023-cua-bo-tu-phap
150/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-chien-luoc-chuyen-doi-so-bao-chi-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
148/KH-UBND
ke-hoach-phat-trien-ha-tang-so-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2025
147/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thi-hanh-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-cong-an-nhan-dan-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
61/2023/QĐ-UBND
qd-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-co-so-cai-nghien-ma-tuy-thuoc-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tinh-ninh-binh
143/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-nghi-quyet-so-99nq-cp-ngay-1072023-cua-chinh-phu-ban-hanh-chuong-trinh-hanh-dong-cua-chinh-phu-thuc-hien-ket-luan-so-50-kltw-ngay-28022023-cua-bo-chinh-tri-ve-tiep-tuc-thuc-hien-nghi-quyet-so-18-nqtw-ngay-25102017-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xii-mot-so-van-de-ve-tiep-tuc-doi-moi-sap-xep-to-chuc-bo-may-cua-he-thong-chinh-tri-tinh-gon-hoat-dong-hieu-luc-hieu-qua
141/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thi-hanh-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-xuat-canh-nhap-canh-cua-cong-dan-viet-nam-va-luat-nhap-canh-xuat-canh-qua-canh-cu-tru-cua-nguoi-nuoc-ngoai-tai-viet-nam
1186/VPUBND-VP7
vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-132023tt-bnv-ngay-3182023-cua-bo-truong-bo-noi-vu
1186/VPUBND-VP7
vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-132023tt-bnv-ngay-3182023-cua-bo-truong-bo-noi-vu
124/KH-TCTĐA06
ke-hoach-phat-dong-cao-diem-50-ngay-dem-tuyen-truyen-cai-dat-kich-hoat-tai-khoan-dinh-danh-dien-tu-vneid-tren-dia-ban-tinh
135/KH-UBND
kh-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-23-cttw-nga-y-2552023-cua-ban-bi-thu-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-trong-tinh-hinh-moi
134/KH-UBND
ke-hoach-phat-trien-hop-tac-xa-nong-nghiep-trong-tai-co-cau-nganh-nong-nghiep-va-xay-dung-nong-thon-moi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2025
96/KH-VPUBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-03-mo-hinh-de-an-06
116/QCPH-UBND-UBMTTQ-HCTĐ
quy-che-phoi-hop-thuc-hien-cong-tac-van-dong-tiep-nhan-phan-phoi-va-su-dung-cac-nguon-dong-gop-tu-nguyen-ho-tro-khac-phuc-kho-khan-do-thien-tai-dich-benh-su-co-tren-dia-ban-tinh
129/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-du-an-phong-ngua-toi-pham-va-phong-chong-vi-pham-phap-luat-cho-hoc-sinh-sinh-vien-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
127/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-1022023nq-hdnd-ngay-1272023-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-dieu-duong-phuc-hoi-suc-khoe-tap-trung-cho-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-va-than-nhan-liet-si-tren-dia-ban-tinh
579/QĐ-UBND
quyet-dinh-phe-duyet-kem-theo-quyet-dinh-nay-la-ke-hoach-phat-trien-nha-o-tinh-ninh-binh-05-nam-giai-doan-2021-2025-va-nam-2023
121/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-ke-hoach-so-131-khtu-ngay-2962023-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy-ve-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-21-cttw-ngay-0452023-cua-ban-bi-thu-ve-tiep-tuc-doi-moi-phat-trien-va-nang-cao-chat-luong-giao-duc-nghe-nghiep-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045
107/KHPH-TCTĐA06/CPTW-UBND NB
ke-hoach-phoi-hop-trien-khai-thuc-hien-cac-mo-hinh-cua-de-an-phat-trien-ung-dung-du-lieu-ve-dan-cu-dinh-danh-va-xac-thuc-dien-tu-phuc-vu-chuyen-doi-so-quoc-gia-giai-doan-2022-2025-tam-nhin-den-nam-2030-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
106/KH-BCĐ
ke-hoach-ra-soat-ho-ngheo-ho-can-ngheo-va-xac-dinh-thu-nhap-cua-ho-lam-nong-nghiep-lam-nghiep-ngu-nghiep-co-muc-song-trung-binh-nam-2023-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
49/2023/QĐ-UBND
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-xay-dung-quan-ly-va-thuc-hien-chuong-trinh-xuc-tien-thuong-mai-tinh-ninh-binh
120/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-14-cttw-ngay-0172022-cua-bo-chinh-tri-ve-tiep-tuc-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-hoi-luat-gia-viet-nam-trong-tinh-hinh-moi
119/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-quyet-dinh-so-71qd-ttg-ngay-10022023-cua-thu-tuong-chinh-phu-phe-duyet-cac-nhiem-vu-giai-phap-bao-hiem-tai-lieu-luu-tru-quoc-gia-giai-doan-ii
371/UBND-VP7
vv-trien-khai-thuc-hien-cong-dien-so-644cd-ttg-ngay-1372023-cua-thu-tuong-chinh-phu
117/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-nghi-quyet-so-27-nqtw-ngay-09112022-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii-ve-tiep-tuc-xay-dung-va-hoan-thien-nha-nuoc-phap-quyen-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam-trong-giai-doan-moi
935/VPUBND-VP5
vv-thuc-hien-thong-tu-so-472023tt-btc-ngay-1172023-cua-bo-truong-bo-tai-chinh
113/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-58nq-cp-ngay-2142023-cua-chinh-phu-ve-mot-so-chinh-sach-giai-phap-trong-tam-ho-tro-doanh-nghiep-chu-dong-thich-ung-phuc-hoi-nhanh-va-phat-trien-ben-vung-den-nam-2025
90/UBND-VP2
vv-trien-khai-nghi-quyet-90nq-cp-ngay-1632023-cua-chinh-phu
93/KH-TBATANM
ke-hoach-kiem-tra-danh-gia-cong-tac-dam-bao-an-ninh-mang-an-toan-thong-tin-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2023
894/VPUBND-VP5
vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-cua-bo-tai-chinh-quy-dinh-mot-so-khoan-phi-le-phi-ho-tro-nguoi-dan-doanh-nghiep
494/UBND-VP5
vv-thuc-hien-nghi-dinh-so-472023nd-cp-ngay-0372023-cua-chinh-phu
110/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-ke-hoach-so-127-khtu-ngay-0662023-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy-ve-thuc-hien-chi-thi-so-20-cttw-ngay-12122022-cua-ban-bi-thu-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-dua-nguoi-lao-dong-viet-nam-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-trong-tinh-hinh-moi
69/KH-TCT
ke-hoach-kiem-tra-giam-sat-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-va-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-tren-dia-ban-tinh
09/CĐ-UBND
chi-thi-ve-xay-dung-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-va-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2024
102/TB-VPUBND
thong-bao-ket-luan-hoi-nghi-danh-gia-tinh-hinh-ket-qua-cong-tac-phat-trien-chinh-quyen-so-chuyen-doi-so-dam-bao-an-toan-thong-tin-mang-va-trien-khai-de-an-06-tinh-ninh-binh-6-thang-dau-nam-va-phuong-huong-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-2023
106/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-quyet-dinh-so-334qd-ttg-ngay-0142023-cua-thu-tuong-chinh-phu-va-ke-hoach-so-73-khtu-ngay-1952022-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy-ninh-binh-thuc-hien-nghi-quyet-so-10-nqtw-ngay-10022022-cua-bo-chinh-tri-ve-dinh-huong-chien-luoc-dia-chat-va-cong-nghiep-khai-khoang-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045
81/BCĐ-UBND
ke-hoach-trien-khai-cac-hoat-dong-tuyen-truyen-thanh-tuu-bao-dam-quyen-con-nguoi-nhan-ky-niem-75-nam-ngay-nhan-quyen-the-gioi-10121948-10122023
105/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-nghi-quyet-so-36-nqtw-ngay-30-thang-01-nam-2023-cua-bo-chinh-tri-va-ke-hoach-so-120-khtu-ngay-11-thang-4-nam-2023-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy-ve-phat-trien-va-ung-dung-cong-nghe-sinh-hoc-phuc-vu-phat-trien-ben-vung-dat-nuoc-trong-tinh-hinh-moi
99/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-de-an-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-cong-tac-ho-tro-phap-ly-cho-doanh-nghiep-giai-doan-2021-2030-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
98/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-25ct-ttg-ngay-1092021-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-day-manh-trien-khai-chien-luoc-van-hoa-doi-ngoai-cua-viet-nam-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
96/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-moi-xa-mot-san-pham-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2025
94/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-hanh-dong-so-17-ctrtu-ngay-1442023-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-ve-viec-thuc-hien-nghi-quyet-so-28-nqtw-ngay-17112022-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii-ve-tiep-tuc-doi-moi-phuong-thuc-lanh-dao-cam-quyen-cua-dang-doi-voi-he-thong-chinh-tri-trong-giai-doan-moi
87/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-chuong-trinh-day-manh-cac-hoat-dong-phuc-vu-hoc-tap-suot-doi-trong-thu-vien-bao-tang-trung-tam-van-hoa-den-nam-2030-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
88/KH-UBND
ke-hoach-chuyen-doi-ipv6-cho-he-thong-mang-dich-vu-ha-tang-cong-nghe-thong-tin-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2025
84/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thang-hanh-dong-vi-tre-em-nam-2023-tren-dia-ban-tinh
83/KH-UBND
ke-hoach-to-chuc-di-tham-tang-qua-cac-chau-thieu-nhi-nhan-ngay-quoc-te-thieu-nhi-16-nam-2023
82/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-nghi-quyet-so-48nq-cp-ngay-0342023-cua-chinh-phu-phe-duyet-chien-luoc-khai-thac-su-dung-ben-vung-tai-nguyen-bao-ve-moi-truong-bien-va-hai-dao-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050
03/HD-UBND
huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-cua-phong-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-thuoc-ubnd-huyen-thanh-pho
80/KH-BCĐ
ke-hoach-hanh-dong-cua-ban-chi-dao-chuyen-doi-so-tinh-ninh-binh-nam-2023
78/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-10ct-ttg-ngay-1932023-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-tang-cuong-cong-tac-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-trong-tinh-hinh-moi
77/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-du-an-tang-cuong-nang-luc-phong-chong-ma-tuy-trong-truong-hoc-den-nam-2025-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
76/KH-UBND
ke-hoach-hanh-dong-nang-cao-chat-luong-va-hie-u-qua-cung-cap-dich-vu-cong-truc-tuyen-nam-2023-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
156/UBND-VP7
vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-012023tt-vpcp-ngay-0542023-cua-van-phong-chinh-phu
249/UBND-VP5
vv-trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung
454/VPUBND-VP6
vv-uy-ban-dan-toc-huong-dan-thuc-hien-cac-noi-dung-duoc-quy-dinh-tai-quyet-dinh-so-042023qd-ttg-ngay-23022023-cua-thu-tuong-chinh-phu
58/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thi-hanh-nghi-dinh-so-592022nd-cp-ngay-0592022-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-dinh-danh-va-xac-thuc-dien-tu
54/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-742022qh15-ngay-15112022-cua-quoc-hoi-ve-viec-day-manh-viec-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-cua-tinh-ninh-binh
38/KH-BCĐ
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-phong-chong-ma-tuy-nam-2023
03/KH-ĐGS
ke-hoach-giam-sat-viec-thuc-hien-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-bao-hiem-that-nghiep-doi-voi-nguoi-lao-dong-tai-cac-doanh-nghiep-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-tu-nam-2020-2022
49/KH-UBND
ke-hoach-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ky-2019-2023
14/2023/QĐ-UBND
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-quan-ly-van-hanh-va-khai-thac-he-thong-thong-tin-phuc-vu-hop-va-xu-ly-cong-viec-tinh-ninh-binh-ecabinet
46/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-148nq-cp-ngay-11112022-cua-chinh-phu-ban-hanh-chuong-trinh-hanh-dong-cua-chinh-phu-thuc-hien-nghi-quyet-so-06-nqtw-ngay-24012022-cua-bo-chinh-tri-ve-quy-hoach-xay-dung-quan-ly-va-phat-trien-ben-vung-do-thi-viet-nam-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045
33/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-nghi-quyet-so-14nq-cp-ngay-08022023-cua-chinh-phu-va-ke-hoach-so-112-khtu-ngay-27022023-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy-ve-viec-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-30-nqtw-ngay-23112022-cua-bo-chinh-tri-ve-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-va-bao-dam-quoc-phong-an-ninh-vung-dong-bang-song-hong-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045
43/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-thu-thap-cap-nhat-chinh-sua-tong-hop-thong-tin-ve-nguoi-lao-dong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
871-QĐ/TU
quy-dinh-ve-bo-nhiem-gioi-thieu-can-bo-ung-cu
752-QĐ/TU
quy-dinh-ve-bo-tri-cong-tac-doi-voi-can-bo-thuoc-dien-ban-thuong-vu-tinh-uy-quan-ly-sau-khi-bi-ky-luat
41/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-cac-nhiem-vu-cua-de-an-phat-trien-ung-dung-du-lieu-ve-dan-cu-dinh-danh-va-xac-thuc-dien-tu-phuc-vu-chuyen-doi-so-quoc-gia-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2023
42/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-khoa-hoc-va-cong-nghe-phuc-vu-xay-dung-nong-thon-moi-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2025
30/KH-BCĐ
ke-hoach-xay-dung-xa-phuong-thi-tran-co-quan-doanh-nghiep-co-so-giao-duc-dien-hinh-ve-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc
40/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2023
117/QĐ-UBND
qd-ve-viec-ban-hanh-quyet-dinh-bo-tieu-chi-va-phuong-phap-danh-gia-xac-dinh-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-cua-cac-so-ban-nganh-uy-ban-nhan-dan-cap-huyen-uy-ban-nhan-dan-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
27/KH-BCĐ
ke-hoach-truyen-thong-phuc-vu-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-xay-dung-nong-thon-moi-tinh-ninh-binh-nam-2023
35/KH-UBND
ke-hoach-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-nam-2023-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
110/UBND-VP6
vv-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung
30/KH-UBND
ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-cac-ngay-le-lon-va-su-kien-lich-su-quan-trong-trong-03-nam-2023-2025
31/KH-UBND
ke-hoach-tuyen-truyen-guong-dien-hinh-tien-tien-giai-doan-2023-2025
17/KH-HĐGDQPAN
ke-hoach-giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh-nam-2023
18/KH-BCĐ
ke-hoach-thuc-hien-cong-tac-phong-chong-toi-pham-nam-2023
19/KH-BCĐ
ke-hoach-thuc-hien-cong-tac-phong-chong-mua-ban-nguoi-nam-2023
29/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-de-an-phat-huy-vai-tro-cua-luc-luong-quan-doi-nhan-dan-tham-gia-cong-tac-pbgdpl-van-dong-nhan-dan-chap-hanh-phap-luat-tai-co-so-giai-doan-2021-2027-tren-dia-ban-tinh
28/KH-UBND
ke-hoach-cong-tac-van-thu-luu-tru-nam-2023
24/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-de-an-ho-tro-hop-tac-xa-do-phu-nu-tham-gia-quan-ly-tao-viec-lam-cho-lao-dong-nu-den-nam-2030-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
51/UBND-VP7
vv-trien-khai-mot-so-nhiem-vu-giai-phap-khac-phuc-nhung-ton-tai-han-che-trong-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-tren-dia-ban-tinh
07/2023/QĐ-UBND
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-phan-cong-phan-cap-quan-ly-to-chuc-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-giai-doan-2021-2025-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
19/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-hoa-giai-o-co-so-xay-dung-cap-xa-dat-chuan-tiep-can-phap-luat-nam-2023
18/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-phong-trao-thi-dua-day-manh-phat-trien-ket-cau-ha-tang-dong-bo-hien-dai-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi
17/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-hoat-dong-ho-tro-phap-ly-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2023
15/KH-UBND
ke-hoach-kiem-tra-van-ban-quy-pham-phap-luat-nam-2023
02/CT-UBND
chi-thi-ve-viec-don-doc-thuc-hien-nhiem-vu-trong-tam-sau-ky-nghi-tet-nguyen-dan-quy-mao-2023
45/QĐ-UBND
quyet-dinh-vv-ban-hanh-quy-dinh-mot-so-diem-va-dieu-hanh-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-tinh-ninh-binh-nam-2023
100/QĐ-UBND
qd-vv-cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-hoi-dong-nhan-dan-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-het-hieu-luc-nam-2022
45/QĐ-UBND
qd-vv-ban-hanh-quy-dinh-mot-so-diem-va-dieu-hanh-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-tinh-ninh-binh-nam-2023
77/VPUBND-VP7
vv-thuc-hien-thong-tu-so-122022tt-bnv-ngay-30122022-cua-bo-truong-bo-noi-vu
83/VPUBND-VP6
vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-182022tt-bkhcn-ngay-30122022-cua-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe
84/VPUBND-VP6
vv-trien-khai-thong-tu-so-252022tt-btttt-ngay-31122022-cua-bo-thong-tin-va-truyen-thong
83/VPUBND-VP6
vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-182022tt-bkhcn-ngay-30122022-cua-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe
08/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-hanh-dong-so-14-ctrtu-ngay-08112022-cua-tinh-uy-ninh-binh-ve-thuc-hien-nghi-quyet-so-19-nqtw-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-ve-nong-nghiep-nong-dan-nong-thon-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045
37/UBND-VP5
vv-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-luat-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-nam-2022
38/UBND-VP5
vv-xay-dung-chuong-trinh-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-cua-tinh-ninh-binh-nam-2023
1116/QĐ-UBND
qd-vv-giao-chi-tieu-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-va-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2023
09/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac
21/UBND-VP6
vv-thanh-tra-kiem-tra-viec-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-tre-em-va-phong-chong-xam-hai-tre-em-nam-2023
04/NQ-BĐD
nghi-quyet-phien-hop-ban-da-i-die-n-ho-i-do-ng-qua-n-tri-ngan-ha-ng-chi-nh-sa-ch-xa-ho-i-ti-nh-ninh-bi-nh-quy-iv-nam-2022
51/VPUBND-VP5
vv-trien-khai-thuc-hien-cac-thong-tu-cua-bo-truong-bo-cong-thuong
01/CT-UBND
chi-thi-ve-viec-tang-cuong-cac-giai-phap-phong-chong-toi-pham-su-dung-cong-nghe-cao
01/2023/QĐ-UBND
quyet-dinh-bai-bo-quyet-dinh-so-122009qd-ubnd-ngay-0142009-quyet-dinh-so-062010qd-ubnd-ngay-0942010-quyet-dinh-so-212017qd-ubnd-ngay-0882017-va-quyet-dinh-so-062021qd-ubnd-ngay-1732021-cua-ubnd-tinh-ninh-binh
05/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-hanh-dong-so-15-ctrtu-ngay-08112022-cua-tinh-uy-ve-thuc-hien-nghi-quyet-so-20-nqtw-nga-y-1662022-hoi-nghi-lan-thu-nam-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii-ve-tiep-tuc-doi-moi-phat-trien-va-nang-cao-hieu-qua-kinh-te-tap-the-trong-giai-doan-moi
12/CT-UBND
chi-thi-ve-viec-tang-cuong-cac-bien-phap-bao-dam-don-tet-nguyen-dan-quy-mao-2023-an-toan-vui-tuoi-lanh-manh-tiet-kiem
996/UBND-VP6
vv-trien-khai-thuc-hien-quyet-dinh-so-1609qd-ttg-ngay-26122022-cua-thu-tuong-chinh-phu
991/UBND-VP6
vv-phoi-hop-trien-khai-ke-hoach-cai-cach-phat-trien-va-hien-dai-hoa-cuc-hai-quan-ha-nam-ninh-den-nam-2025
979/UBND-VP6
vv-tang-cuong-cong-tac-bao-dam-an-sinh-xa-hoi-trong-dip-tet-duong-lich-va-tet-nguyen-dan-quy-mao
198/KH-UBND
ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-tinh-ninh-binh-nam-2023
194/KH-UBND
ke-hoach-phat-trien-chinh-quyen-so-chuyen-doi-so-va-dam-bao-an-toan-thong-tin-mang-tinh-ninh-binh-nam-2023
191/KH-UBND
ke-hoach-ra-soat-cac-dia-phuong-dat-chuan-nong-thon-moi-nong-thon-moi-nang-cao-nong-thon-moi-kieu-mau-giai-doan-2021-2025-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
10/KH-ĐGS
ke-hoach-giam-sat-chuyen-de-viec-thuc-hien-nghi-quyet-so-882014qh13-va-nghi-quyet-so-512017qh14-cua-quoc-hoi-ve-doi-moi-chuong-trinh-sach-giao-khoa-giao-duc-pho-thong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
189/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-day-manh-cac-hoat-dong-hoc-tap-suot-doi-trong-cong-nhan-lao-dong-tai-cac-doanh-nghiep-den-nam-2030
203/KH-BCĐ
ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-tuyen-truyen-nhan-ky-niem-74-nam-ngay-nhan-quyen-the-gioi-10121948-10122022
119/KH-VPUBND
ke-hoach-xay-dung-video-huong-dan-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-qua-video-huong-dan-mau
06/QĐ-ĐDBQH
quyet-dinh-thanh-lap-doan-giam-sat-chuyen-de-viec-huy-dong-quan-ly-va-su-dung-cac-nguon-luc-phuc-vu-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-viec-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-y-te-co-so-y-te-du-phong-tren-dia-ban-tinh-nb
9/ĐBQH
ke-hoach-giam-sat-chuyen-de-viec-huy-dong-quan-ly-va-su-dung-cac-nguon-luc-phuc-vu-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-viec-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-y-te-co-so-y-te-du-phong-tren-dia-ban-tinh-nb
65/2022/QĐ-UBND
qd-vv-ban-hanh-tieu-chuan-dinh-muc-su-dung-dien-tich-chuyen-dung-cua-cac-co-quan-to-chuc-don-vi-va-phan-cap-tham-quyen-ban-hanh-tieu-chuan-dinh-muc-su-dung-cong-trinh-su-nghiep-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap-tru-linh-vuc-y-te-thuoc-pham-vi-qua-n-ly-cua-tinh-ninh-binh
65/2022/QĐ-UBND
qd-vv-ban-hanh-tieu-chuan-dinh-muc-su-dung-dien-tich-chuyen-dung-cua-cac-co-quan-to-chuc-don-vi-va-phan-cap-tham-quyen-ban-hanh-tieu-chuan-dinh-muc-su-dung-cong-trinh-su-nghiep-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap-tru-linh-vuc-y-te-thuoc-pham-vi-qua-n-ly-cua-tinh-ninh-binh
1081/QĐ-UBND
qd-vv-ban-hanh-quy-che-tam-thoi-ve-viec-quan-ly-khai-thac-va-van-hanh-he-thong-giam-sat-dieu-hanh-thong-minh-ioc-tinh-ninh-binh
1009/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-dich-vu-cong-truc-tuyen-toan-trinh-danh-muc-dich-vu-cong-truc-tuyen-mot-phan-cung-cap-tren-he-thong-thong-tin-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-tinh-ninh-binh
131/KH-UBND
trien-khai-bo-chi-so-danh-gia-nang-luc-canh-tranh-cap-so-ban-nganh-va-dia-phuong-ddci-thuoc-tinh-ninh-binh-nam-2022
185/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025
184/KH-UBND
ke-hoach-phoi-hop-to-chuc-le-phat-dong-phong-trao-thi-dua-day-manh-phat-trien-ket-cau-ha-tang-dong-bo-hien-dai-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi
59/2022/QĐ-UBND
qd-vv-bai-bo-quyet-dinh-so-102015qd-ubnd-ngay-15-thang-5-nam-2015-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ban-hanh-quy-che-cong-tac-van-thu-luu-tru-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
181/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thang-hanh-dong-vi-binh-dang-gioi-va-phong-chong-bao-luc-tren-co-so-gioi-nam-2022
466/UBND-VP7
vv-to-chuc-thuc-hien-chuong-trinh-hanh-dong-so-12-ctrtu-ngay-21102022-cua-tinh-uy
178/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-quyet-dinh-so-1406qd-ttg-ngay-0692022-cua-chinh-phu-ban-hanh-ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-ket-luan-so-28-kltw-ngay-21022022-cua-bo-chinh-tri-ve-tinh-gian-bien-che-va-co-cau-lai-doi-ngu-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-ket-luan-so-40-kltw-ngay-1872022-cua-bo-chinh-tri-ve-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-quan-ly-bien-che-cua-he-thong-chinh-tri-giai-doan-2022-2026-va-quy-dinh-so-70-qdtw-ngay-1872022-cua-bo-chinh-tri-ve-quan-ly-bien-che-cua-he-thong-chinh-tri
37/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-de-an-cham-soc-suc-khoe-nguoi-cao-tuoi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2017-2025
177 /KH-UBND
ke-hoach-thong-ke-ra-soat-don-gian-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-noi-bo-trong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-tinh-ninh-binh-giai-doan-2022-2025
176/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-chuong-trinh-hanh-dong-so-11-ctrtu-ngay-3182022-cua-tinh-uy-ninh-binh-thuc-hien-ke-hoach-so-156-khbtgtw-ngay-1462022-cua-ban-tuyen-giao-trung-uong-ve-tang-cuong-cong-tac-chi-dao-quan-ly-chan-chinh-hoat-dong-baotap-chi-trang-thong-tin-dien-tu-mang-xa-hoi-trong-giai-doan-hien-nay
454/UBND-VP7
vv-trien-khai-thuc-hien-ke-hoach-so-82-khtu-ngay-1682022-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy
944/UBND-VP5
vv-thuc-hien-nghi-dinh-so-882022nd-cp-ngay-26102022-cua-chinh-phu
174/KH-UBND
ke-hoach-dieu-chinh-bo-sung-mot-so-noi-dung-tai-ke-hoach-so-156kh-ubnd-ngay-2192022-cua-ubnd-tinh-ve-to-chuc-festival-trang-an-ket-noi-di-san-ninh-binh-nam-2022
794/UBND-VP6
vv-tiep-tuc-trien-khai-thuc-hien-de-an-938-giai-doan-2022-2027
1135/UBND-VP2
vv-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-cua-chinh-phu-ve-quy-hoach-tong-the-quoc-gia-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-2050
1138/VPUBND-VP7
vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-022022tt-vpcp-ngay-19102022-cua-van-phong-chinh-phu
1137/VPUBND-VP7
vv-thuc-hien-thong-tu-so-072022tt-bvhttdl-ngay-25102022-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich
941/UBND-VP5
vv-thuc-hien-bao-cao-cung-cap-so-lieu-tai-san-ket-cau-ha-tang-phuc-vu-lap-bao-cao-tai-chinh-nha-nuoc
179/KH-BCĐ
ke-hoach-thuc-hien-du-an-giai-quyet-diem-tu-diem-va-chuyen-hoa-dia-ban-trong-diem-phuc-tap-ve-ma-tuy-tai-xa-phuong-thi-tran
10/ĐA-UBND
de-an-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-thuc-hien-tieu-chi-an-ninh-trat-tu-trong-xay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-2022-2025
168/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-xay-dung-nong-thon-moi-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025
148 / KH-UBND
o-322022nq-hdnd-ngay-1572022-cua-hoi-do-ng-nhan-dan-tinh-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-kinh-te-nong-nghiep-nong-thon-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2022-2025
70/KH-VPUBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-giai-phap-nang-cao-chi-so-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-pci-nam-2022-va-nhung-nam-tiep-theo-cua-van-phong-ubnd-tinh
24/2022/NQ-HĐND
nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-nguyen-tac-tieu-chi-dinh-muc-phan-bo-von-ngan-sach-nha-nuoc-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-giai-doan-2021-2025-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
119/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-truyen-thong-ve-binh-dang-gioi-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-den-nam-2030-giai-doan-1-tu-nam-2022-den-nam-2025-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
51/PC-VPUBND
thong-bao-so-138tb-vpcp-cua-van-phong-chinh-phu-ve-mot-so-noi-dung-trong-trien-khai-de-an-phat-trien-ung-dung-du-lieu-ve-dan-cu-dinh-danh-va-xac-thuc-dien-tu-phuc-vu-chuyen-doi-so-quoc-gia-giai-doan-2022-2025-tam-nhin-den-nam-2030
52/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-truyen-thong-ve-binh-dang-gioi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-den-nam-2030
145/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-kien-toan-ban-cong-tac-nguoi-cao-tuoi-tinh-ninh-binh
27/KH-QĐ
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-hanh-dong-quoc-gia-ve-nguoi-cao-tuoi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2030
06 /KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-nang-cao-chat-luong-bao-ve-cham-soc-suc-khoe-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-nguoi-cao-tuoi-tre-em-nguoi-khuyet-tat-va-cac-doi-tuong-can-tro-giup-xa-hoi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2030
304/KH-BTC
ke-hoach-trien-khai-to-chuc-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-ninh-binh-lan-thu-xi-2022-2023
152/KH-UBND
ke-hoach-xay-dung-xa-hoi-hoc-tap-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2030
135/KH-UBND
ke-hoach-hanh-dong-thuc-hien-de-an-xay-dung-va-trien-khai-ke-hoach-thuc-hien-cac-muc-tieu-cua-cong-dong-van-hoa-xa-hoi-asean-giai-doan-2021-2025-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
102/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-chien-luoc-quoc-gia-ve-binh-dang-gioi-giai-doan-2021-2025-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
63/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-phong-ngua-va-ung-pho-voi-bao-luc-tren-co-so-gioi-giai-doan-2021-2025-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
52/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-tro-giup-xa-hoi-va-phuc-hoi-chuc-nang-cho-nguoi-tam-than-tre-em-tu-ky-va-nguoi-roi-nhieu-tam-tri-dua-vao-cong-dong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2030
47 /KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-phat-trien-cong-tac-xa-hoi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2030
1445/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-de-an-nhan-rong-mo-hinh-cau-lac-bo-lien-the-he-tu-giup-nhau-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025
104/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-tro-giup-nguoi-khuyet-tat-giai-doan-2021-2030-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
06/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-chi-thi-so-39-cttw-ngay-01112019-cua-ban-bi-thu-trung-uong-dang-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-nguoi-khuyet-tat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
32/2018/QĐ-UBND
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ql-nguon-kpsn-co-tinh-chat-dau-tu-va-phan-cap-tham-quyen-phe-duyet-tham-dinh-tham-tra-cac-cong-trinh-su-chua-nang-cap-mo-rong
22/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-de-an-cung-co-phat-trien-mang-luoi-co-so-btxh-giai-doan-2018-2025-tren-dia-ban-tinh-nb
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử