Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ ba, 23/04/2024
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
Quyết định công bố Danh mục TTHC
326/QĐ-UBND
quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vu-c-viec-lam-thuo-c-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-do-ng-thuong-binh-va-xa-ho-i-tinh-ninh-binh
51/QĐ-BLĐTBXH
quyet-dinh-so-351qd-bldtbxh-ngay-2932024-vv-cong-bo-tthc-duoc-sua-doi-bo-sung-linh-vuc-viec-lam-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-ldtbxh
239/QĐ-UBND
quyet-dinh-239qd-ubnd-ve-viec-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
214/QĐ-UBND
quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-trong-linh-vuc-hoat-dong-khoa-hoc-va-cong-nghe-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-khoa-hoc-va-cong-nghe-tinh-ninh-binh
179/QĐ-UBND
quyet-dinh-179qd-ubnd-ngay-0822024-ve-viec-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-huyen-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
37/QĐ-UBND
quyet-dinh-37qd-ubnd-ngay-11012024-ve-viec-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ban-quan-ly-cac-khu-cong-nghiep-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
21/QĐ-UBND
qd-21qd-ubnd-ve-viec-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-quan-ly-lao-dong-nuoc-ngoai-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
04/QĐ-UBND
quyet-dinh-04qd-ubnd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-phong-chong-te-nan-xa-hoi-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
1136/QĐ-UBND
quyet-dinh-1136qd-ubnd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-quan-ly-lao-dong-ngoai-nuoc-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
1088/QĐ-UBND
quyet-dinh-1088qd-ubnd-ve-viec-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-so-noi-vu-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
1046/QĐ-UBND
quyet-dinh-1046qd-ubnd-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-linh-vu-c-tre-em-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tinh-ninh-binh
1032/QĐ-UBND
quyet-dinh-1032qd-ubnd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-nguoi-co-cong-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
915/QĐ-UBND
quyet-dinh-915qd-ubnd-ngay-26102023-vv-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuo-c-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-do-ng-thuong-binh-va-xa-ho-i-tinh-ninh-binh
894/QĐ-UBND
quyet-dinh-894qd-ubnd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-linh-vu-c-viec-lam-an-toan-ve-sinh-lao-dong-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tinh-ninh-binh
808/QĐ-UBND
quyet-dinh-808qd-ubnd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-dich-vu-cong-truc-tuyen-toan-trinh-danh-muc-dich-vu-cong-truc-tuyen-mot-phan-danh-muc-dich-vu-cung-cap-thong-tin-truc-tuyen-tren-he-thong-thong-tin-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-tinh-ninh-binh
343/QĐ-UBND
quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-bai-bo-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
338/QĐ-UBND
quyet-dinh-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
290/QĐ-UBND
quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-bai-bo-trong-linh-vu-c-bao-tro-xa-hoi-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
269/QĐ-UBND
quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-trong-linh-vu-c-viec-lam-thuo-c-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-do-ng-thuong-binh-va-xa-ho-i-ngan-hang-chinh-sach-xa-ho-i-chi-nhanh-tinh-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
265/QĐ-UBND
quyet-dinh-phe-duyt-quy-trinh-ni-b-giai-quyt-thu-tc-hanh-chinh-thuc-thiim-quyen-giai-quyet-c-a-s-lao-ding-thuong-binh-va-xa-hi-ubnd-cap-huyn-ubnd-cap-xa-tren-dja-ban-tinh-ninh-binh
248/QĐ-UBND
quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vu-c-bao-tro-xa-hoi-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
849/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-tai-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-tinh-ninh-binh
575/QĐ-UBND
quyet-dinh-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
539/QĐ-UBND
quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-sua-doi-bo-sung-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-bai-bo-trong-linh-vuc-giao-duc-nghe-nghiep-va-linh-vuc-phong-chong-te-nan-xa-hoi-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
424/QĐ-UBND
quyet-dinh-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
383/QĐ-UBND
quyet-dinh-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
382/QĐ-UBND
quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-linh-vuc-viec-lam-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
327/QĐ-UBND
quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-bai-bo-linh-vuc-nguoi-co-cong-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
214/QĐ-UBND
quyet-dinh-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
188/QĐ-UBND
quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-linh-vuc-quan-ly-lao-dong-ngoai-nuoc-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tinh-ninh-binh
81/QĐ-UBND
quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-linh-vuc-quan-ly-lao-dong-ngoai-nuoc-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tinh-ninh-binh
1035/QĐ-UBND
quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-linh-vuc-giao-duc-nghe-nghiep-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tinh-ninh-binh
941/QĐ-UBND
quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-ve-viec-thuc-hien-mot-so-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-va-nguoi-su-dung-lao-dong-gap-kho-khan-do-dai-dich-covid-19-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
438/QĐ-UBND
qd-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-sua-doi-bo-sung-linh-vuc-viec-lam-thu-oc-ph-am-vi-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
400/QĐ-UBND
quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-sua-doi-bo-sung-linh-vuc-viec-lam-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
359/QD-UBND
phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tinh-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
351/QĐ-UBND
qd-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-sua-doi-bo-sung-va-bai-bo-trong-linh-vuc-lao-dong-tien-luong-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
900/QĐ-UBND
qd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-do-3-muc-do-4-cung-cap-tren-cong-dich-vu-cong-tinh-ninh-binh
873/QĐ-UBND
ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-bai-bo-trong-linh-vuc-nguoi-co-cong-lao-dong-tien-luong-an-toan-ve-sinh-lao-dong-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
711/QĐ-UBND
quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-tai-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong
371/QĐ-UBND
ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ve-thuc-hien-cac-chinh-sach-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-dai-dich-covid-19
284/QĐ-UBND
ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tinh-ninh-binh
592/QĐ-UBND
qd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh