Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ ba, 23/04/2024
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
Văn bản Chính phủ
41/2024/NĐ-CP
nghi-dinh-so-412024nd-cp-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-lien-quan-den-quan-ly-hoat-dong-van-tai-bang-xe-o-to-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-va-dich-vu-sat-hach-lai-xe Văn bản Chính phủ
35/2024/NĐ-CP
nghi-dinh-so-352024nd-cp-ngay-0242024-cua-chinh-phu Văn bản Chính phủ
111/2024/QH15
nghi-quyet-so-1112024qh15-cua-quoc-hoi-ve-mot-so-co-che-chinh-sach-dac-thu-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia Văn bản Chính phủ
134/SY-VPQH
nghi-quyet-1102023qh15-nghi-quyet-ky-hop-thu-6-quoc-hoi-khoa-xv Văn bản Chính phủ
78/2023/NĐ-CP
nghi-dinh-so-782023nd-cp-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-nghi-dinh-so-322017nd-cp-ngay-31-thang-3-nam-2017-cua-chinh-phu-ve-tin-dung-dau-tu-cua-nha-nuoc Văn bản Chính phủ
152/2020/NĐ-CP
nghi-dinh-so-1522020nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-viet-nam-va-tuyen-dung-quan-ly-nguoi-lao-dong-viet-nam-lam-viec-cho-to-chuc-ca-nhan-nuoc-ngoai-tai-viet-nam Văn bản Chính phủ
70/2023/NĐ-CP
nghi-dinh-702023nd-cp-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-1522020nd-cp-ngay-30-thang-12-nam-2020-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-viet-nam-va-tuyen-dung-quan-ly-nguoi-lao-dong-viet-nam-lam-viec-cho-to-chuc-ca- Văn bản Chính phủ
107/NQ-CP
nghi-quyet-so-107nq-cp-ngay-1872023-cua-chinh-phu-phe-duyet-ket-qua-phap-dien-he-thong-quy-pham-phap-luat-doi-voi-cac-chu-de-an-ninh-quoc-gia-dan-so-tre-em-gia-dinh-binh-dang-gioi-thue-phi-le-phi-va-cac-khoan-thu-khac-to-chuc-bo-may-nha-nuoc-trat-tu- Văn bản Chính phủ
90/NQ-CP
nghi-quyet-ban-hanh-chuong-trinh-hanh-dong-cua-chinh-phu-thuc-hien-nghi-quyet-so-812023qh15-cua-quoc-hoi-ve-quy-hoach-tong-the-quoc-gia-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050-va-ke-hoach-thuc-hien-quy-hoach-tong-the-quoc-gia-thoi-ky-2021-2030-tam-nh Văn bản Chính phủ
33/2023/NĐ-CP
nghi-dinh-quy-dinh-ve-can-bo-cong-chuc-cap-xa-va-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-cap-xa-o-thon-to-dan-pho Văn bản Chính phủ
Số: 35/2023/NĐ-CP
nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-xay-dung Văn bản Chính phủ
81/2023/QH15
nghi-quyet-so-812023qh15-cua-quoc-hoi-ve-quy-hoach-tong-the-quoc-gia-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050 Văn bản Chính phủ
50/NQ-CP
nghi-quyet-hoi-nghi-chinh-phu-voi-dia-phuong-va-phien-hop-chinh-phu-thuong-ky-thang-3-nam-2023 Văn bản Chính phủ
01/2023/TT-VPCP
thong-tu-so-012023tt-vpcp-ngay-0542023-cua-van-phong-chinh-phu Văn bản Chính phủ
74/2022/QH15
nghi-quyet-day-manh-viec-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi Văn bản Chính phủ
64/2021/NĐ-CP
nghi-dinh-so-642021nd-cp-cua-chinh-phu-ve-ky-ket-va-thuc-hien-thoa-thuan-quoc-te-nhan-danh-tong-cuc-cuc-thuoc-bo-co-quan-ngang-bo-co-quan-chuyen-mon-thuoc-uy-ban-nhan-dan-cap-tinh-uy-ban-nhan-dan-cap-huyen-uy-ban-nhan-dan-cap-xa-o-khu-vuc-bien-gioi-c Văn bản Chính phủ
70/2020/QH14
Luật thỏa thuận quốc tế
luat-thoa-thuan-quoc-te Văn bản Chính phủ
102-BS/ĐUK
nghi-quyet-36-nqtw-ngay-3012023-cua-bo-chinh-tri-ve-phat-trien-va-ung-dung-cong-nghe-sinh-hoc-phuc-vu-phat-trien-ben-vung-dat-nuoc-trong-tinh-hinh-moi Văn bản Chính phủ
13/NQ-CP
nghi-quyet-so-13nq-cp-cua-chinh-phu-thong-qua-ho-so-xay-dung-nghi-dinh-bao-ve-du-lieu-ca-nhan Văn bản Chính phủ
12/NQ-CP
nghi-quyet-so-12nq-cp-cua-chinh-phu-ban-hanh-chuong-trinh-hanh-dong-cua-chinh-phu-thuc-hien-nghi-quyet-so-15-nqtw-ngay-05-thang-5-nam-2022-cua-bo-chinh-tri-ve-phuong-huong-nhiem-vu-phat-trien-thu-do-ha-noi-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045 Văn bản Chính phủ
6/NQ-CP
nghi-quyet-so-6nq-cp-cua-chinh-phu-ve-phat-trien-thi-truong-lao-dong-linh-hoat-hien-dai-hieu-qua-ben-vung-va-hoi-nhap-nham-phuc-hoi-nhanh-kinh-te-xa-hoi Văn bản Chính phủ
100-BS/ĐUK
nghi-quyet-cua-bo-chinh-tri-ve-phuong-huong-nhiem-vu-phat-trien-thanh-pho-ho-chi-minh-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045 Văn bản Chính phủ
05/NQ-CP
nghi-quyet-hoi-nghi-truc-tuyen-chinh-phu-voi-dia-phuong-va-phien-hop-chinh-phu-thuong-ky-thang-12-nam-2022 Văn bản Chính phủ
01/NQ-CP
nghi-quyet-ve-nhiem-vu-giai-phap-chu-yeu-thuc-hien-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-va-cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-quoc-gia-nam-2023 Văn bản Chính phủ
12/2022/NĐ-CP
nghi-dinh-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-lao-dong-bao-hiem-xa-hoi-nguoi-lao-dong-viet-nam-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-theo-hop-dong Văn bản Chính phủ
168/NQ-CP
nghi-quyet-ban-hanh-chuong-trinh-hanh-dong-cua-chinh-phu-thuc-hien-nghi-quyet-so-26-nqtw-ngay-03-thang-11-nam-2022-cua-bo-chinh-tri-ve-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-va-bao-dam-quoc-phong-an-ninh-vung-bac-trung-bo-va-duyen-hai-trung-bo-den-nam-2030-tam-nh Văn bản Chính phủ
154/NQ-CP
nghi-quyet-so-154nq-cp-cua-chinh-phu-ban-hanh-chuong-trinh-hanh-dong-cua-chinh-phu-thuc-hien-nghi-quyet-so-24-nqtw-ngay-07-thang-10-nam-2022-cua-bo-chinh-tri-ve-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-va-bao-dam-quoc-phong-an-ninh-vung-dong-nam-bo-den-nam-2030-tam Văn bản Chính phủ
152/NQ-CP
nghi-quyet-so-152nq-cp-cua-chinh-phu-ban-hanh-chuong-trinh-hanh-dong-cua-chinh-phu-thuc-hien-nghi-quyet-so-23-nqtw-ngay-06-thang-10-nam-2022-cua-bo-chinh-tri-ve-phuong-huong-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-va-bao-dam-quoc-phong-an-ninh-vung-tay-nguyen-den- Văn bản Chính phủ
107/2021/NĐ-CP
nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-612018nd-cp-ngay-2342018-cua-chinh-phu-ve-thuc-hien-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh Văn bản Chính phủ
51/2010/QH12
LUẬT Người khuyết tật
luat-nguoi-khuyet-tat Văn bản Chính phủ
28/2012/NĐ-CP
nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-nguoi-khuyet-tat Văn bản Chính phủ
06/2011/NĐ-CP
nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-nguoi-cao-tuoi Văn bản Chính phủ
39/2009/QH12
LUẬT NGƯỜI CAO TUỔI
luat-nguoi-cao-tuoi Văn bản Chính phủ
103/2017/NĐ-CP
nghi-dinh-quy-dinh-ve-thanh-lap-to-chuc-hoat-dong-giai-the-va-quan-ly-cac-co-so-tro-giup-xa-hoi Văn bản Chính phủ
20/2021/NĐ-CP
nghi-dinh-quy-dinh-chinh-sach-tro-giup-xa-hoi-doi-voi-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi Văn bản Chính phủ
27/2022/NĐ-CP
nghi-dinh-quy-dinh-co-che-quan-ly-to-chuc-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia Văn bản Chính phủ
88/2022/NĐ-CP
nghi-dinh-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-gdnn Văn bản Chính phủ
07/2021/TT-TTCP
thong-tu-quy-dinh-ye-tham-quyen-noi-dung-thanh-tra-trach-nhiem-thuc-hien-phap-luat-ye-thanh-tra-tiep-cong-dan-khieu-nai-to-cao-va-phong-chong-tham-nhung Văn bản Chính phủ
09/2013/NĐ-CP
nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-phong-chong-mua-ban-nguoi Văn bản Chính phủ
116/2021/NĐ-CP
nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-phong-chong-ma-tuy-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-ve-cai-nghien-ma-tuy-va-quan-ly-sau-cai-nghien-ma-tuy Văn bản Chính phủ
102/2016/QH13
Luật Trẻ em
luat-tre-em Văn bản Chính phủ
66/2011/QH12
luat-phong-chong-mua-ban-nguoi Văn bản Chính phủ
73/2021/QH14
Luật phòng, chống ma túy
luat-phong-chong-ma-tuy Văn bản Chính phủ
138/NQ-CP
nghi-quyet-ve-quy-hoach-tong-the-quoc-gia-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050 Văn bản Chính phủ
2/2022/TT-VPCP
thong-tu-bai-bo-mot-phan-thong-tu-so-012017tt-vpcp-ngay-31-thang-3-nam-2017-huong-dan-thuc-hien-quy-dinh-ve-cong-bao-tai-nghi-dinh-so-342016nd-cp-ngay-14-thang-5-nam-2016-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh Văn bản Chính phủ
25/2018/QH14
Luật tố cáo
luat-to-cao Văn bản Chính phủ
33/2015/NĐ-CP
nghi-dinh-quy-dinh-viec-thuc-hien-ket-luan-thanh-tra Văn bản Chính phủ
02/2021/TT-TTCP
thong-tu-quy-dinh-che-do-bao-cao-cong-tac-thanh-tra-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-va-phong-chong-tham-nhung Văn bản Chính phủ
124/2020/NĐ-CP
nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-khieu-nai Văn bản Chính phủ
31/2019/NĐ-CP
nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-to-chuc-thi-hanh-luat-to-cao Văn bản Chính phủ
59/2019/NĐ-CP
nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-phongchong-tham-nhung Văn bản Chính phủ
56/2010/QH12
Luật thanh tra
luat-thanh-tra Văn bản Chính phủ
36/2018/QH14
Luật phòng, chống tham nhũng
luat-phong-chong-tham-nhung Văn bản Chính phủ
02/2011/QH13
Luật khiếu nại
luat-khieu-nai Văn bản Chính phủ
06/2020/TT-BNV
thong-tu-ban-hanh-quy-che-to-chuc-thi-tuyen-xet-tuyen-cong-chuc-vien-chuc-thi-nang-ngach-cong-chuc-thi-hoac-xet-thang-hang-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-noi-quy-thi-tuyen-xet-tuyen-cong-chuc-vien-chuc-thi-nang-ngach-cong-chuc-thi-hoac-xet-thang-han Văn bản Chính phủ
104/2017/NĐ-CP
nghi-dinh-ve-chinh-sach-thu-hut-tao-nguon-can-bo-tu-sinh-vien-tot-nghiep-xuat-sac-ca-bo-khoa-hoc-tre Văn bản Chính phủ
39/2013/QH13
luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-thi-dua-khen-thuong Văn bản Chính phủ
90/2020/NĐ-CP
nghi-dinh-ve-danh-gia-xep-loai-chat-luong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc Văn bản Chính phủ
46/2010/NĐ-CP
nghi-dinh-quy-dinh-ve-thoi-viec-va-thu-tuc-nghi-huu-doi-voi-cong-chuc Văn bản Chính phủ
52/2019/QH14
luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc Văn bản Chính phủ
115/2020/NĐ-CP
nghi-dinh-ve-quy-dinh-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc Văn bản Chính phủ
112/2020/NĐ-CP
nghi-dinh-ve-xu-ly-ky-luat-can-bo-cong-chuc-vien-chuc Văn bản Chính phủ
58/2010/QH12
Luật Viên chức 2010
luat-vien-chuc-2010 Văn bản Chính phủ
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử