Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ ba, 23/04/2024
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
Văn bản Bộ LĐTBXH
1345/VBHN-BLĐTBXH
thong-tu-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-092013nd-cp-ngay-11012013-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-phong-chong-mua-ban-nguoi Văn bản Bộ LĐTBXH
1346/VBHN-BLĐTBXH
thong-tu-quy-dinh-ve-viec-xac-dinh-muc-do-khuyet-tat-do-hoi-dong-xac-dinh-muc-do-khuyet-tat Văn bản Bộ LĐTBXH
225/QĐ-BLĐTBXH
vv-cong-bo-ket-qua-he-thong-van-ban-quy-pham-phap-luat-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ky-he-thong-hoa-2019-2023 Văn bản Bộ LĐTBXH
18/2023/TT-BLĐTBXH
thong-tu-182023tt-bldtbxh-quy-dinh-giam-dinh-tu-phap-trong-linh-vuc-lao-dong-nguoi-co-cong-va-xa-hoi Văn bản Bộ LĐTBXH
1//2024/TT-BLĐTBXH
thong-tu-12024tt-bldtbxh-quy-dinh-quy-trinh-xay-dung-tham-dinh-va-ban-hanh-chuong-trinh-dao-tao-to-chuc-bien-soan-lua-chon-tham-dinh-duyet-va-su-dung-giao-trinh-trinh-do-trung-cap-trinh-do-cao-dang Văn bản Bộ LĐTBXH
716/VBHN-BLĐTBXH
thong-tu-lien-tich-huong-dan-thuc-hien-mot-so-dieu-cua-thoa-thuan-giua-chinh-phu-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam-va-chinh-phu-o Văn bản Bộ LĐTBXH
714/VPHN-BLĐTBXH
vbhn-thong-tu-lien-tich-huong-dan-thuc-hien-mot-so-dieu-ve-ho-tro-nguoi-lao-dong-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-theo-hop-dong-quy-dinh-tai-nghi-dinh-so-612015nd-cp-ngay-0972015-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-chinh-sach-ho-tro-tao-viec-lam-va-quy-quoc-gia-ve-vie Văn bản Bộ LĐTBXH
16/2023/TT-BLĐTBXH
thong-tu-162023tt-bldtbxh-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-thi-dua-khen-thuong-trong-linh-vuc-lao-dong-nguoi-co-cong-va-xa-hoi Văn bản Bộ LĐTBXH
135/QĐ-BLĐTBXH
quyet-dinh-135qd-bldtbxh-2024-danh-muc-vbqppl-het-hieu-luc-toan-bo Văn bản Bộ LĐTBXH
19/2023/TT-BLĐTBXH
thong-tu-192023tt-bldtbxh-ban-hanh-bo-sung-danh-muc-nghe-cong-viec-nang-nhoc-doc-hai-nguy-hiem-va-nghe-cong-viec-dac-biet-nang-nhoc-doc-hai-nguy-hiem Văn bản Bộ LĐTBXH
17/2023/TT-BLĐTBXH
thong-tu-172023tt-bldtbxh-huong-dan-viec-uy-quyen-thuc-hien-nhiem-vu-quan-ly-nha-nuoc-ve-lao-dong-trong-cac-khu-cong-nghiep-khu-kinh-te Văn bản Bộ LĐTBXH
15//2023/TT-BLĐTBXH
thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-282015tt-bldtbxh-ngay-31-thang-7-nam-2015-huong-dan-thuc-hien-dieu-52-luat-viec-lam-va-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-282015nd-cp-ngay-12-thang-3-nam-2015-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot Văn bản Bộ LĐTBXH
8/2023/TT-BLĐTBXH
thong-tu-82023tt-bldtbxh-sua-doi-bo-sung-bai-bo-mot-so-dieu-cua-cac-thong-tu-thong-tu-lien-tich-co-quy-dinh-lien-quan-den-viec-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-giay-so-tam-tru-giay-hoac-giay-to-co-yeu-cau-xac-nhan-noi-cu-tru-khi-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh Văn bản Bộ LĐTBXH
11/2023/TT-BLĐTBXH
thong-tu-112023tt-bldtbxh-huong-dan-ve-vi-tri-viec-lam-lanh-dao-quan-ly-va-chuc-danh-nghe-nghiep-chuyen-nganh-co-cau-vien-chuc-theo-chuc-danh-nghe-nghiep-trong-don-vi-su-nghiep-cong-lap-thuoc-nganh-linh-vuc-lao-dong-nguoi-co-cong-va-xa-hoi Văn bản Bộ LĐTBXH
10/2023/TT-BLĐTBXH
thong-tu-102023tt-bldtbxh-huong-dan-ve-vi-tri-viec-lam-cong-chuc-nghiep-vu-chuyen-nganh-lao-dong-nguoi-co-cong-va-xa-hoi-trong-co-quan-to-chuc-thuoc-nganh-linh-vuc-lao-dong-nguoi-co-cong-va-xa-hoi Văn bản Bộ LĐTBXH
8/2023/TT-BLĐTBXH
thong-tu-82023tt-bldtbxh-sua-doi-bo-sung-bai-bo-mot-so-dieu-cua-cac-thong-tu-thong-tu-lien-tich-co-quy-dinh-lien-quan-den-viec-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-giay-so-tam-tru-giay-hoac-giay-to-co-yeu-cau-xac-nhan-noi-cu-tru-khi-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh Văn bản Bộ LĐTBXH
6/2023/TT-BLĐTBXH
thong-tu-62023tt-bldtbxh-huong-dan-dieu-chinh-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-va-tro-cap-hang-thang Văn bản Bộ LĐTBXH
3//2023/TT-BLĐTBXH
thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-172022tt-bldtbxh-ngay-06-thang-9-nam-2022-cua-bo-truong-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-huong-dan-thuc-hien-mot-so-noi-dung-ve-giao-duc-nghe-nghiep-va-giai-quyet-viec-lam-cho-nguoi-lao-dong-tai-c Văn bản Bộ LĐTBXH
5//2023/TT-BLĐTBXH
thong-tu-52023tt-bldtbxh-ban-hanh-danh-muc-nganh-nghe-hoc-nang-nhoc-doc-hai-nguy-hiem-trinh-do-trung-cap-trinh-do-cao-dang Văn bản Bộ LĐTBXH
4//2023/TT-BLĐTBXH
thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-122017tt-bldtbxh-ngay-20-thang-4-nam-2017-cua-bo-truong-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-quy-dinh-khoi-luong-kien-thuc-toi-thieu-yeu-cau-ve-nang-luc-ma-nguoi-hoc-dat-duoc-sau-khi-tot-nghiep-trinh- Văn bản Bộ LĐTBXH
2/2023/TT-BLĐTBXH
thong-tu-sua-doi-bo-sung-dieu-1-cua-thong-tu-so-092022tt-bldtbxh-ngay-25-thang-5-nam-2022-cua-bo-truong-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-huong-dan-mot-so-noi-dung-thuc-hien-da-dang-hoa-sinh-ke-phat-trien-mo-hinh-giam-ngheo-va-ho-tro-nguoi-lao-dong-d Văn bản Bộ LĐTBXH
27/2022/TT-BLĐTBXH
thong-tu-huong-dan-su-tham-gia-cua-tre-em-vao-hoat-dong-ngoai-gia-dinh-ngoai-co-so-giao-duc Văn bản Bộ LĐTBXH
29/2022/TT-BLĐTBXH
thong-tu-292022tt-bldtbxh-huong-dan-viec-thanh-lap-giai-the-to-chuc-hoat-dong-khung-danh-muc-vi-tri-viec-lam-va-dinh-muc-so-nguoi-lam-viec-noi-quy-quy-che-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-doi-voi-vien-chuc-chuyen-nganh-quan-hoc-vien-trang-phuc- Văn bản Bộ LĐTBXH
28/2022/TT-BLĐTBXH
thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-thong-tu-quy-dinh-ve-tuyen-dung-su-dung-boi-duong-va-che-do-lam-viec-cua-nha-giao-giao-duc-nghe-nghiep Văn bản Bộ LĐTBXH
1//2023/TT-BLĐTBXH
thong-tu-quy-dinh-muc-dieu-chinh-tien-luong-va-thu-nhap-thang-da-dong-bao-hiem-xa-hoi Văn bản Bộ LĐTBXH
25/2022/TT-BLĐTBXH
thong-tu-quy-dinh-ve-che-do-trang-cap-phuong-tien-bao-ve-ca-nhan-trong-lao-dong Văn bản Bộ LĐTBXH
23/2022/TT-BLĐTBXH
thong-tu-quy-dinh-ve-giam-dinh-tu-phap-theo-vu-vien-trong-linh-vuc-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-that-nghiep Văn bản Bộ LĐTBXH
34/2012/TTLT-BYTBLĐTBXH
thong-tu-lien-tich-quy-dinh-chi-tiet-ve-viec-xac-dinh-muc-do-khuyet-tat-do-hoi-dong-giam-dinh-y-khoa-thuc-hien Văn bản Bộ LĐTBXH
26/2012/TT-BLĐTBXH
thong-tu-huong-dan-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-282012nd-cp-ngay-10-thang-4-nam-2012-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-nguoi-khuyet-tat Văn bản Bộ LĐTBXH
01/2019/TT-BLĐTBXH
thong-tu-quy-dinh-vv-xac-dinh-muc-do-khuyet-tat-do-hoi-dong-xac-dinh-muc-do-khuyet-tat-thuc-hien Văn bản Bộ LĐTBXH
02/2021/TT-BLĐTBXH
thong-tu-huong-dan-thuc-hien-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-202021nd-cp-ngay-1532021-cua-chinh-phu-quy-dinh-chinh-sach-tro-giup-xa-hoi-doi-voi-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi Văn bản Bộ LĐTBXH
10/2022/TT-BLĐTBXH
thong-tu-huong-dan-giam-sat-danh-gia-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-giai-doan-2021-2025 Văn bản Bộ LĐTBXH
09/2022/TT-BLĐTBXH
thong-tu-huong-dan-mot-so-noi-dung-thuc-hien-da-dang-hoa-sinh-ke-phat-trien-mo-hinh-giam-ngheo-va-ho-tro-nguoi-lao-dong-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-theo-hop-dong-thuoc-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-giai-doan-2021-2025 Văn bản Bộ LĐTBXH
21/2021/TT-BLĐTBXH
thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-nguoi-lao-dong-viet-nam-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-theo-hop-dong Văn bản Bộ LĐTBXH
20/2021/TT-BLĐTBXH
thong-tu-quy-dinh-ve-he-thong-co-so-du-lieu-ve-nguoi-lao-dong-viet-nam-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-theo-hop-dong Văn bản Bộ LĐTBXH
35/2013/TT-BLĐTBXH
thong-tu-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-092013nd-cp-ngay-11-thang-01-nam-2013-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-phong-chong-mua-ban-nguoi Văn bản Bộ LĐTBXH
08/2019/TT-BLĐTBXH
thong-tu-huong-dan-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-nganh-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi Văn bản Bộ LĐTBXH
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử