Menu Left

Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc Trẻ em
Tổng số TTHC: 2

STT Số hiệu Tên thủ tục Ngày ban hành
QĐ 185/QĐ-UBND 02. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em 26/03/2018 02-cham-dut-viec-cham-soc-thay-the-cho-tre-em
QĐ 185/QĐ-UBND 01. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em 26/03/2018 01-ap-dung-cac-bien-phap-can-thiep-khan-cap-hoac-tam-thoi-cach-ly-tre-em-khoi-moi-truong-hoac-nguoi-gay-ton-hai-cho-tre-em
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình