Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ sáu, 18/06/2021
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
Quyết định công bố Danh mục TTHC
438/QĐ-UBND
qd-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-sua-doi-bo-sung-linh-vuc-viec-lam-thu-oc-ph-am-vi-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
400/QĐ-UBND
quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-sua-doi-bo-sung-linh-vuc-viec-lam-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
359/QD-UBND
phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tinh-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
351/QĐ-UBND
qd-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-sua-doi-bo-sung-va-bai-bo-trong-linh-vuc-lao-dong-tien-luong-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
900/QĐ-UBND
qd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-do-3-muc-do-4-cung-cap-tren-cong-dich-vu-cong-tinh-ninh-binh
873/QĐ-UBND
ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-bai-bo-trong-linh-vuc-nguoi-co-cong-lao-dong-tien-luong-an-toan-ve-sinh-lao-dong-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
711/QĐ-UBND
vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-tai-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong
371/QĐ-UBND
ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ve-thuc-hien-cac-chinh-sach-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-dai-dich-covid-19
284/QĐ-UBND
ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tinh-ninh-binh
592/QĐ-UBND
qd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh