: :
Tư liệu Hồ Chí Minh

Thủ tục hành chính

STT Số ký hiệu Tên thủ tục Ngày ban hành
319/QĐ-LĐTBXH QĐ Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 15/10/2014 qd-ve-viec-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-90012008
300/QĐ-LĐTBXH QĐ Ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Lao động TBXH 19/09/2014 qd-ban-hanh-va-ap-dung-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tcvn-iso-90012008-tai-so-lao-dong-tbxh
QT-VP 01 QT-VP 01 - Quy trình một cửa 19/09/2014 qt-vp-01-quy-trinh-mot-cua
QT-VP 02 QT-VP 02 - Quản lý công văn đi , đến 19/09/2014 qt-vp-02-quan-ly-cong-van-di-den
QT- VP 03 QT- VP 03 - Quản lý Tài sản công 19/09/2014 qt-vp-03-quan-ly-tai-san-cong
QT-VP 04 QT-VP 04 - Nhận xét đánh giá cán bộ, Công chức, Viên chức 19/09/2014 qt-vp-04-nhan-xet-danh-gia-can-bo-cong-chuc-vien-chuc
QT- VP 05 QT- VP 05 - Đo lường hài lòng của các tổ chức và công dân 19/09/2014 qt-vp-05-do-luong-hai-long-cua-cac-to-chuc-va-cong-dan
QT-TT 03 3. QT-TT 03 - Quy trình Tiếp dân 19/09/2014 3-qt-tt-03-quy-trinh-tiep-dan
QT-TT 01 5. QT-TT 01 - Quy trình Thanh Tra 19/09/2014 5-qt-tt-01-quy-trinh-thanh-tra
QT-TT 02 4. QT-TT 02 - Giải quyết Khiếu nại, Tố cáo 19/09/2014 4-qt-tt-02-giai-quyet-khieu-nai-to-cao
QT-HT 05 5. QT-HT 05 - Kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục, phòng ngừa 19/09/2014 5-qt-ht-05-kiem-soat-su-khong-phu-hop-va-hanh-dong-khac-phuc-phong-ngua
QT-HT 04 4. QT- HT 04 - Xem xét của Lãnh đạo 19/09/2014 4-qt-ht-04-xem-xet-cua-lanh-dao
QT-HT 03 3. QT-HT 03 - Đánh giá nội bộ 19/09/2014 3-qt-ht-03-danh-gia-noi-bo
QT-HT 02 2. QT-HT 02 - Kiểm soát hồ sơ 19/09/2014 2-qt-ht-02-kiem-soat-ho-so
QT-HT 01 1. QT-HT 01 - Quỳ Trình kiểm soát tài liệu 19/09/2014 1-qt-ht-01-quy-trinh-kiem-soat-tai-lieu
458/QĐ-UBND Thông báo về việc tìm việc làm hàng tháng 24/08/2016 thong-bao-ve-viec-tim-viec-lam-hang-thang
458/QĐ-UBND Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm 24/08/2016 ho-tro-tu-van-gioi-thieu-viec-lam
458/QĐ-UBND Giải quyết hỗ trợ học nghề 24/08/2016 giai-quyet-ho-tro-hoc-nghe
458/QĐ-UBND Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) 24/08/2016 chuyen-noi-huong-tro-cap-that-nghiep-chuyen-den
458/QĐ-UBND Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) 24/08/2016 chuyen-noi-huong-tro-cap-that-nghiep-chuyen-di
458/QĐ-UBND Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp 24/08/2016 cham-dut-huong-tro-cap-that-nghiep
458/QĐ-UBND Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp 24/08/2016 tiep-tuc-huong-tro-cap-that-nghiep
458/QĐ-UBND Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp 24/08/2016 giai-quyet-huong-tro-cap-that-nghiep
458/QĐ-UBND Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 24/08/2016 gia-han-giay-phep-hoat-dong-dich-vu-viec-lam-cua-doanh-nghiep-hoat-dong-dich-vu-viec-lam
458/QĐ-UBND Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 24/08/2016 cap-lai-giay-phep-hoat-dong-dich-vu-viec-lam-cua-doanh-nghiep-hoat-dong-dich-vu-viec-lam
458/QĐ-UBND Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 24/08/2016 cap-giay-phep-hoat-dong-dich-vu-viec-lam-cua-doanh-nghiep-hoat-dong-dich-vu-viec-lam
458/QĐ-UBND Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày 24/08/2016 dang-ky-hop-dong-nhan-lao-dong-thuc-tap-thoi-han-duoi-90-ngay
458/QĐ-UBND Đăng ký hợp đồng cá nhân 24/08/2016 dang-ky-hop-dong-ca-nhan
458/QĐ-UBND Nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội 24/08/2016 nghi-chiu-tang-cua-hoc-vien-tai-trung-tam-chua-benh-giao-duc-lao-dong-xa-hoi
458/QĐ-UBND Chế độ thăm gặp thân nhân đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội 24/08/2016 che-do-tham-gap-than-nhan-doi-voi-hoc-vien-tai-trung-tam-chua-benh-giao-duc-lao-dong-xa-hoi
458/QĐ-UBND Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội 24/08/2016 dua-nguoi-nghien-ma-tuy-nguoi-ban-dam-tu-nguyen-vao-cai-nghien-chua-tri-phuc-hoi-tai-trung-tam-chua-benh-giao-duc-lao-dong-xa-hoi
458/QĐ-UBND Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân 24/08/2016 de-nghi-cham-dut-hoat-dong-cua-co-so-ho-tro-nan-nhan
458/QĐ-UBND Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân. 24/08/2016 gia-han-giay-phep-thanh-lap-co-so-ho-tro-nan-nhan
458/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân. 24/08/2016 sua-doi-bo-sung-giay-phep-thanh-lap-co-so-ho-tro-nan-nhan
458/QĐ-UBND Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân 24/08/2016 cap-lai-giay-phep-thanh-lap-co-so-ho-tro-nan-nhan
458/QĐ-UBND Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân 24/08/2016 cap-giay-phep-thanh-lap-co-so-ho-tro-nan-nhan
458/QĐ-UBND Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội 24/08/2016 tiep-nhan-doi-tuong-tu-nguyen-vao-co-so-bao-tro-xa-hoi-nha-xa-hoi
458/QĐ-UBND Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội 24/08/2016 tiep-nhan-doi-tuong-can-bao-ve-khan-cap-vao-co-so-bao-tro-xa-hoi-nha-xa-hoi
458/QĐ-UBND Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội 24/08/2016 tiep-nhan-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi-co-hoan-canh-dac-biet-kho-khan-vao-co-so-bao-tro-xa-hoi-nha-xa-hoi
458/QĐ-UBND Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật 24/08/2016 gia-han-quyet-dinh-cong-nhan-co-so-san-xuat-kinh-doanh-co-tu-30-lao-dong-tro-len-la-nguoi-khuyet-tat
458/QĐ-UBND Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật 24/08/2016 quyet-dinh-cong-nhan-co-so-san-xuat-kinh-doanh-su-dung-tu-30-tong-so-lao-dong-tro-len-la-nguoi-khuyet-tat
458/QĐ-UBND Cấp lại, điều chỉnh giấy phép cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi do cấp tỉnh quản lý 24/08/2016 cap-lai-dieu-chinh-giay-phep-co-so-cham-soc-nguoi-khuyet-tat-co-so-cham-soc-nguoi-cao-tuoi-do-cap-tinh-quan-ly
458/QĐ-UBND Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi đối với cơ sở thuộc cấp tỉnh quản lý 24/08/2016 cap-giay-phep-hoat-dong-co-so-cham-soc-nguoi-khuyet-tat-co-so-cham-soc-nguoi-cao-tuoi-doi-voi-co-so-thuoc-cap-tinh-quan-ly
458/QĐ-UBND Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp 24/08/2016 dang-ky-bo-sung-hoat-dong-giao-duc-nghe-nghiep-trinh-do-so-cap-doi-voi-truong-trung-cap-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-va-doanh-nghiep
458/QĐ-UBND Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với doanh nghiệp 24/08/2016 dang-ky-hoat-dong-giao-duc-nghe-nghiep-trinh-do-so-cap-doi-voi-doanh-nghiep
458/QĐ-UBND Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp 24/08/2016 dang-ky-hoat-dong-giao-duc-nghe-nghiep-trinh-do-so-cap-doi-voi-truong-trung-cap-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep
458/QĐ-UBND Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp 24/08/2016 gui-thoa-uoc-lao-dong-tap-the-cap-doanh-nghiep
458/QĐ-UBND Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp 24/08/2016 dang-ky-noi-quy-lao-dong-cua-doanh-nghiep
458/QĐ-UBND Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở 24/08/2016 tham-dinh-chuong-trinh-huan-luyen-chi-tiet-ve-an-toan-lao-dong-ve-sinh-lao-dong-cua-co-so
458/QĐ-UBND Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). 24/08/2016 khai-bao-cac-may-thiet-bi-co-yeu-cau-nghiem-ngat-ve-an-toan-lao-dong-thuoc-trach-nhiem-quan-ly-cua-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi
458/QĐ-UBND Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 24/08/2016 cap-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-hoat-dong-dich-vu-huan-luyen-an-toan-lao-dong-ve-sinh-lao-dong-thuoc-tham-quyen-quan-ly-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi
458/QĐ-UBND Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 24/08/2016 dang-ky-cong-bo-hop-quy-doi-voi-san-pham-hang-hoa-nhom-2-thuoc-trach-nhiem-quan-ly-cua-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi
458/QĐ-UBND Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu – chia 24/08/2016 giai-quyet-che-do-tro-cap-mot-lan-doi-voi-nguoi-duoc-cu-lam-chuyen-gia-sang-giup-lao-cam-pu-chia
458/QĐ-UBND Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ 24/08/2016 ho-tro-di-chuyen-hai-cot-liet-si
458/QĐ-UBND Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ 24/08/2016 thuc-hien-che-do-uu-dai-trong-giao-duc-dao-tao-doi-voi-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-va-con-cua-ho
458/QĐ-UBND Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình 24/08/2016 lap-so-theo-doi-va-cap-phuong-tien-tro-giup-dung-cu-chinh-hinh
458/QĐ-UBND Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ 24/07/2016 dinh-chinh-thong-tin-tren-bia-mo-liet-si
458/QĐ-UBND Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ 24/08/2016 bo-sung-tinh-hinh-than-nhan-trong-ho-so-liet-si
458/QĐ-UBND Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 24/08/2016 xac-nhan-thuong-binh-nguoi-huong-chinh-sach-nhu-thuong-binh-doi-voi-nguoi-bi-thuong-khong-thuoc-luc-luong-cong-an-quan-doi-trong-chien-tranh-tu-ngay-31121991-tro-ve-truoc-khong-con-giay-to
458/QĐ-UBND Thủ tục giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 24/08/2016 thu-tuc-gioi-thieu-nguoi-hoat-dong-khang-chien-bi-nhiem-chat-doc-hoa-hoc-di-giam-dinh-lai-ty-le-suy-giam-kha-nang-lao-dong
458/QĐ-UBND Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân 24/08/2016 thu-tuc-mua-bao-hiem-y-te-doi-voi-nguoi-co-cong-va-than-nhan
458/QĐ-UBND Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết 24/08/2016 thuc-hien-che-do-tro-cap-mot-lan-doi-voi-than-nhan-nguoi-hoat-dong-khang-chien-giai-phong-dan-toc-bao-ve-to-quoc-va-lam-nhiem-vu-quoc-te-nguoi-co-cong-giup-do-cach-mang-da-chet
458/QĐ-UBND Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ 24/08/2016 thu-tuc-giam-dinh-lai-thuong-tat-do-vet-thuong-cu-tai-phat-va-dieu-chinh-che-do
458/QĐ-UBND Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng 24/08/2016 giai-quyet-che-do-uu-dai-doi-voi-ba-me-viet-nam-anh-hung
458/QĐ-UBND Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 24/08/2016 giai-quyet-che-do-tro-cap-tho-cung-liet-si
458/QĐ-UBND Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng 24/08/2016 di-chuyen-ho-so-nguoi-co-cong-voi-cach-mang
458/QĐ-UBND Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công 24/08/2016 sua-doi-thong-tin-ca-nhan-trong-ho-so-nguoi-co-cong
458/QĐ-UBND Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng 24/08/2016 giai-quyet-che-do-nguoi-co-cong-giup-do-cach-mang
458/QĐ-UBND Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế 24/08/2016 giai-quyet-che-do-nguoi-hdkc-giai-phong-dan-toc-bao-ve-to-quoc-va-lam-nghia-vu-quoc-te
458/QĐ-UBND Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày 24/08/2016 giai-quyet-che-do-nguoi-hoat-dong-cach-mang-hoac-hoat-dong-khang-chien-bi-dich-bat-tu-day
458/QĐ-UBND Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 24/08/2016 giai-quyet-huong-che-do-uu-dai-doi-voi-con-de-cua-nguoi-hoat-dong-khang-chien-bi-nhiem-chat-doc-hoa-hoc
458/QĐ-UBND Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 24/08/2016 giai-quyet-huong-che-do-uu-dai-doi-voi-nguoi-hoat-dong-khang-chien-bi-nhiem-chat-doc-hoa-hoc
458/QĐ-UBND Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh 24/08/2016 giai-quyet-che-do-doi-voi-thuong-binh-dong-thoi-la-benh-binh
458/QĐ-UBND Giám định vết thương còn sót 24/08/2016 giam-dinh-vet-thuong-con-sot
458/QĐ-UBND Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh 24/08/2016 giai-quyet-che-do-doi-voi-thuong-binh-va-nguoi-huong-chinh-sach-nhu-thuong-binh
458/QĐ-UBND Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến 24/08/2016 giai-quyet-che-do-doi-voi-anh-hung-luc-luong-vu-trang-nhan-dan-anh-hung-lao-dong-trong-thoi-ky-khang-chien
458/QĐ-UBND Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác 24/08/2016 giai-quyet-che-do-tro-cap-doi-voi-vo-hoac-chong-liet-si-di-lay-chong-hoac-vo-khac
458/QĐ-UBND Giải quyết chế độ đối ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ 24/08/2016 giai-quyet-che-do-doi-uu-dai-doi-voi-than-nhan-liet-si
458/QĐ-UBND Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp 24/08/2016 huong-lai-che-do-uu-dai-doi-voi-nguoi-co-cong-hoac-than-nhan-trong-truong-hop
458/QĐ-UBND Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần 24/08/2016 giai-quyet-tro-cap-tien-tuat-hang-thang-khi-nguoi-co-cong-tu-tran
458/QĐ-UBND Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần 24/08/2016 huong-mai-tang-phi-tro-cap-mot-lan-khi-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-tu-tran
458/QĐ-UBND Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động 24/08/2016 giai-quyet-che-do-doi-voi-thuong-binh-dong-thoi-la-nguoi-huong-che-do-mat-suc-lao-dong
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình