Menu Left

Thủ tục hành chính
Tổng số TTHC: 188

STT Số hiệu Tên thủ tục Ngày ban hành
711/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 16/09/2020 vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-tai-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong
371/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 21/05/2020 ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ve-thuc-hien-cac-chinh-sach-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-dai-dich-covid-19
284/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình 01/04/2020 ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tinh-ninh-binh
592/QĐ-UBND QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước, quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 25/12/2019 qd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
476/QĐ-LĐTBXH Về việc công bộ lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 05/11/2019 ve-viec-cong-bo-lai-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008
304/QĐ-UBND Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài 29/05/2017 cap-chinh-sach-noi-tru-cho-hoc-sinh-sinh-vien-tham-gia-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-cao-dang-trung-cap-tai-cac-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-tu-thuc-hoac-co-so-giao-duc-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai
304/QĐ-UBND Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập 25/05/2017 cap-chinh-sach-noi-tru-cho-hoc-sinh-sinh-vien-tham-gia-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-cao-dang-trung-cap-tai-cac-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-cong-lap
622/UBND Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp. 01/01/1970 thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-bo-sung-hoat-dong-giao-duc-nghe-nghiep-doi-voi-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-truong-trung-cap-doanh-nghiep
622/UBND Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp. 14/12/2018 thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-hoat-dong-giao-duc-nghe-nghiep-doi-voi-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-truong-trung-cap-doanh-nghiep
622/UBND Thủ tục chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 14/12/2018 thu-tuc-chia-tach-sap-nhap-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-va-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-truong-trung-cap-tu-thuc-tren-dia-ban-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong
622/QĐ-UBND Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 14/02/2018 thu-tuc-thanh-lap-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-va-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-truong-trung-cap-tu-thuc-tren-dia-ban-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong
507/QĐ-LĐTBXH vv Ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Lao động TBXH 31/10/2018 vv-ban-hanh-va-ap-dung-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tcvn-iso-90012008-tai-so-lao-dong-tbxh
QT-BTXH 07 Quy trình gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật 25/10/2018 quy-trinh-gia-han-quyet-dinh-cong-nhan-co-so-san-xuat-kinh-doanh-co-tu-30-lao-dong-tro-len-la-nguoi-khuyet-tat
QT-BTXH-05 Quy trình cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động. 25/10/2018 quy-trinh-cap-lai-dieu-chinh-giay-phep-hoat-dong-doi-voi-co-so-tro-giup-xa-hoi-co-giay-phep-hoat-dong
QT-BTXH-04 Quy trình cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội 25/10/2018 quy-trinh-cap-giay-phep-hoat-dong-doi-voi-co-so-tro-giup-xa-hoi
QT-BTXH-03 Quy trình giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập 25/10/2018 quy-trinh-giai-the-co-so-tro-giup-xa-hoi-ngoai-cong-lap
QT-BTXH-02 Quy trình đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập 25/10/2018 quy-trinh-dang-ky-thay-doi-noi-dung-giay-chung-nhan-dang-ky-thanh-lap-doi-voi-co-so-tro-giup-xa-hoi-ngoai-cong-lap
QT-BTXH-01 Quy trình đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động 25/10/2018 quy-trinh-dang-ky-thanh-lap-co-so-tro-giup-xa-hoi-ngoai-cong-lap-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong
QT-LĐTL&BHXH-02 Quy trình Tiếp nhận Thỏa ước lao động 25/10/2018 quy-trinh-tiep-nhan-thoa-uoc-lao-dong
QT-LĐTL&BHXH-01 Quy trình đăng ký Nội quy lao động 25/10/2018 quy-trinh-dang-ky-noi-quy-lao-dong
QT-NCC-01 Quy trình Thực hiện giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động 25/10/2018 quy-trinh-thuc-hien-giai-quyet-che-do-doi-voi-thuong-binh-dong-thoi-la-nguoi-huong-che-do-mat-suc-lao-dong
QT-NCC-02 Quy trình Giải quyết chế độ hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần 25/10/2018 quy-trinh-giai-quyet-che-do-huong-mai-tang-phi-tro-cap-mot-lan-khi-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-tu-tran
QT-NCC-03 Quy trình Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần 25/10/2018 quy-trinh-giai-quyet-tro-cap-tien-tuat-hang-thang-khi-nguoi-co-cong-tu-tran
QT-NCC-04 Quy trình Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân 25/10/2018 quy-trinh-huong-lai-che-do-uu-dai-doi-voi-nguoi-co-cong-hoac-than-nhan
QT-NCC-05 Quy trình Thực hiện giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ 25/10/2018 quy-trinh-thuc-hien-giai-quyet-che-do-uu-dai-doi-voi-than-nhan-liet-si
QT-NCC-06 Quy trình Trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác 25/10/2018 quy-trinh-tro-cap-doi-voi-vo-hoac-chong-liet-si-lay-chong-hoac-vo-khac
QT-NCC-07 Quy trình Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến 25/10/2018 quy-trinh-giai-quyet-che-do-doi-voi-anh-hung-luc-luong-vu-trang-nhan-dan-anh-hung-lao-dong-trong-thoi-ky-khang-chien
QT-NCC-08 Quy trình Thực hiện giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh 25/10/2018 quy-trinh-thuc-hien-giai-quyet-che-do-doi-voi-thuong-binh-nguoi-huong-chinh-sach-nhu-thuong-binh
QT-NCC-09 Quy trình Giám định vết thương còn sót 25/10/2018 quy-trinh-giam-dinh-vet-thuong-con-sot
QT-NCC-10 Quy trình Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh 25/10/2018 quy-trinh-giai-quyet-che-do-doi-voi-thuong-binh-dong-thoi-la-benh-binh
QT-NCC-11 Quy trình Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 25/10/2018 quy-trinh-giai-quyet-huong-che-do-uu-dai-doi-voi-nguoi-hoat-dong-khang-chien-bi-nhiem-chat-doc-hoa-hoc
QT-NCC-12 Quy trình Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 25/10/2018 quy-trinh-giai-quyet-huong-che-do-uu-dai-doi-voi-con-de-cua-nguoi-hoat-dong-khang-chien-bi-nhiem-chat-doc-hoa-hoc
QT-NCC-13 Quy trình Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày 25/10/2018 quy-trinh-giai-quyet-che-do-nguoi-hoat-dong-cach-mang-hoac-hoat-dong-khang-chien-bi-dich-bat-tu-day
QT-NCC-14 Quy trình Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế 25/10/2018 quy-trinh-giai-quyet-che-do-nguoi-hdkc-giai-phong-dan-toc-bao-ve-to-quoc-va-lam-nghia-vu-quoc-te
QT-NCC-15 Quy trình Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng 25/10/2018 quy-trinh-giai-quyet-che-do-nguoi-co-cong-giup-do-cach-mang
QT-NCC-16 Quy trình Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công 25/10/2018 quy-trinh-sua-doi-thong-tin-ca-nhan-trong-ho-so-nguoi-co-cong
QT-NCC-17 Quy trình Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng 25/10/2018 quy-trinh-di-chuyen-ho-so-nguoi-co-cong-voi-cach-mang
QT-NCC-18 Quy trình Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 25/10/2018 quy-trinh-giai-quyet-che-do-tro-cap-tho-cung-liet-si
QT-NCC-19 Quy trình Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng 25/10/2018 quy-trinh-giai-quyet-che-do-uu-dai-doi-voi-ba-me-viet-nam-anh-hung
QT-NCC-20 Quy trình Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ 25/10/2018 quy-trinh-thu-tuc-giam-dinh-lai-thuong-tat-do-vet-thuong-cu-tai-phat-va-dieu-chinh-che-do
QT-NCC-21 Quy trình Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết 25/10/2018 quy-trinh-thuc-hien-che-do-tro-cap-mot-lan-doi-voi-than-nhan-nguoi-hoat-dong-khang-chien-giai-phong-dan-toc-bao-ve-to-quoc-va-lam-nhiem-vu-quoc-te-nguoi-co-cong-giup-do-cach-mang-da-chet
QT-NCC-22 Quy trình Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân 25/10/2018 quy-trinh-thu-tuc-mua-bao-hiem-y-te-doi-voi-nguoi-co-cong-va-than-nhan
QT-NCC-23 Quy trình Thủ tục giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 25/10/2018 quy-trinh-thu-tuc-gioi-thieu-nguoi-hoat-dong-khang-chien-bi-nhiem-chat-doc-hoa-hoc-di-giam-dinh-lai-ty-le-suy-giam-kha-nang-lao-dong
QT-NCC-24 Quy trình Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 25/10/2018 quy-trinh-xac-nhan-thuong-binh-nguoi-huong-chinh-sach-nhu-thuong-binh-doi-voi-nguoi-bi-thuong-khong-thuoc-luc-luong-cong-an-quan-doi-trong-chien-tranh-tu-ngay-31121991-tro-ve-truoc-khong-con-giay-to
QT-NCC-25 Quy trình Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ 25/10/2018 quy-trinh-bo-sung-tinh-hinh-than-nhan-trong-ho-so-liet-si
QT-NCC-26 Quy trình Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ 25/10/2018 quy-trinh-dinh-chinh-thong-tin-tren-bia-mo-liet-si
QT-NCC-27 Quy trình Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình 25/10/2018 quy-trinh-lap-so-theo-doi-va-cap-phuong-tien-tro-giup-dung-cu-chinh-hinh
QT-NCC-28 Quy trình Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ 25/10/2018 quy-trinh-thuc-hien-che-do-uu-dai-trong-giao-duc-dao-tao-doi-voi-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-va-con-cua-ho
QT-NCC-29 Quy trình Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ 25/10/2018 quy-trinh-ho-tro-di-chuyen-hai-cot-liet-si
QT-NCC-30 Quy trình Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Cămpuchia 25/10/2018 quy-trinh-giai-quyet-che-do-tro-cap-mot-lan-doi-voi-nguoi-duoc-cu-lam-chuyen-gia-sang-giup-lao-campuchia
QT-NCC-31 Quy trình Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 25/10/2018 quy-trinh-giai-quyet-tro-cap-mot-lan-doi-voi-nguoi-co-thanh-tich-tham-gia-khang-chien-da-duoc-tang-bang-khen-cua-thu-tuong-chinh-phu-bang-khen-cua-chu-tich-uy-ban-nhan-dan-tinh
QT-NCC-32 Quy trình Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 25/10/2018 quy-trinh-tro-cap-mot-lan-doi-voi-thanh-nien-xung-phong-da-hoan-thanh-nhiem-vu-trong-khang-chien
QT-NCC-33 Quy trình Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 25/10/2018 quy-trinh-tro-cap-hang-thang-doi-voi-thanh-nien-xung-phong-da-hoan-thanh-nhiem-vu-trong-khang-chien
QT – DN - 19 Quy trình miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường trung cấp công lập thuộc UBND tỉnh, Sở LĐTBXH, UBND cấp huyện 25/10/2018 quy-trinh-mien-nhiem-cach-chuc-hieu-truong-truong-trung-cap-cong-lap-thuoc-ubnd-tinh-so-ldtbxh-ubnd-cap-huyen
QT – DN - 18 Quy trình công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục 25/10/2018 quy-trinh-cong-nhan-hieu-truong-truong-trung-cap-tu-thuc
QT – DN - 17 Quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND tỉnh, Sở LĐTBXH, UBND cấp huyện 25/10/2018 quy-trinh-bo-nhiem-hieu-truong-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-ubnd-tinh-so-ldtbxh-ubnd-cap-huyen
QT – DN - 16 Quy trình thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục 25/10/2018 quy-trinh-thanh-lap-hoi-dong-quan-tri-truong-trung-cap-tu-thuc
QT – DN - 15 Quy trình cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND tỉnh, Sở LĐTBXH, UBND cấp huyện 25/10/2018 quy-trinh-cach-chuc-chu-tich-va-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-ubnd-tinh-so-ldtbxh-ubnd-cap-huyen
QT – DN - 14 Quy trình miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND tỉnh, Sở LĐTBXH, UBND cấp huyện 25/10/2018 quy-trinh-mien-nhiem-chu-tich-va-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-ubnd-tinh-so-ldtbxh-ubnd-cap-huyen
QT–DN-13 Quy trình thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND tỉnh, Sở LĐTBXH, UBND cấp huyện 25/10/2018 quy-trinh-thanh-lap-hoi-dong-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-ubnd-tinh-so-ldtbxh-ubnd-cap-huyen
QT–DN–12 Quy trình miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh 25/10/2018 quy-trinh-mien-nhiem-cach-chuc-hieu-truong-truong-cao-dang-cong-lap-truc-thuoc-tinh
QT–DN -11 Quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh 25/10/2018 quy-trinh-bo-nhiem-hieu-truong-truong-cao-dang-cong-lap-truc-thuoc-tinh
QT–DN-10 Quy trình cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh 25/10/2018 quy-trinh-cach-chuc-chu-tich-va-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-cao-dang-cong-lap-truc-thuoc-tinh
QT–DN-09 Quy trình miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh 25/10/2018 quy-trinh-mien-nhiem-chu-tich-va-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-cao-dang-cong-lap-truc-thuoc-tinh
QT–DN-08 Quy trình thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh 25/10/2018 quy-trinh-thanh-lap-hoi-dong-truong-bo-nhiem-chu-tich-va-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-cao-dang-cong-lap-truc-thuoc-tinh
QT–DN-07 Quy trình công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 25/10/2018 quy-trinh-cong-nhan-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-tu-thuc-hoat-dong-khong-vi-loi-nhuan
QT–DN-06 Quy trình miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố; trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục 25/10/2018 quy-trinh-mien-nhiem-giam-doc-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-cong-lap-truc-thuoc-tinh-thanh-pho-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-tu-thuc
QT–DN-05 Quy trình công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục 25/10/2018 quy-trinh-cong-nhan-giam-doc-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-tu-thuc
QT–DN-04 Quy trình xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp 25/10/2018 quy-trinh-xac-nhan-mau-phoi-chung-chi-so-cap-mau-phoi-ban-sao-chung-chi-so-cap
QT – DN - 03 Quy trình đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp 25/10/2018 quy-trinh-dang-ky-bo-sung-hoat-dong-giao-duc-nghe-nghiep-trinh-do-so-cap-doi-voi-truong-trung-cap-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-va-doanh-nghiep
QT – DN - 02 Quy trình đăng ký hoạt động GDNN trình độ sơ cấp đối với doanh nghiệp 25/10/2018 quy-trinh-dang-ky-hoat-dong-gdnn-trinh-do-so-cap-doi-voi-doanh-nghiep
QT – DN - 01 Quy trình đăng ký hoạt động GDNN trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp 25/10/2018 quy-trinh-dang-ky-hoat-dong-gdnn-trinh-do-so-cap-doi-voi-truong-trung-cap-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep
501/QĐ-LĐTBXH Quy trình tiếp nhận Hồ sơ và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 25/10/2018 quy-trinh-tiep-nhan-ho-so-va-tra-ket-qua-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-theo-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong
501/QĐ-LĐTBXH QĐ công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 25/10/2018 qd-cong-bo-lai-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008
QĐ 300/QĐ - UBND Hỗ trợ huấn luyện thông qua Tổ chức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động 25/05/2018 ho-tro-huan-luyen-thong-qua-to-chuc-huan-luyen-cho-nguoi-lao-dong-o-khu-vuc-khong-co-hop-dong-lao-dong
QĐ 300/QĐ - UBND Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 25/05/2018 ho-tro-kinh-phi-dao-tao-chuyen-doi-nghe-nghiep-kham-benh-nghe-nghiep-chua-benh-nghe-nghiep-phuc-hoi-chuc-nang-lao-dong-cho-nguoi-lao-dong-bi-tai-nan-lao-dong-benh-nghe-nghiep
QĐ 300/QĐ - UBND Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động 25/05/2018 ho-tro-chi-phi-huan-luyen-truc-tiep-cho-nguoi-lao-dong-o-khu-vuc-khong-co-hop-dong-lao-dong
QĐ 185/QĐ-UBND 3. Thủ tục khai báo đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 26/03/2018 3-thu-tuc-khai-bao-dua-vao-su-dung-cac-loai-may-thiet-bi-vat-tu-co-yeu-cau-nghiem-ngat-ve-an-toan-lao-dong
QĐ 185/QĐ-UBND 02. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em 26/03/2018 02-cham-dut-viec-cham-soc-thay-the-cho-tre-em
QĐ 185/QĐ-UBND 01. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em 26/03/2018 01-ap-dung-cac-bien-phap-can-thiep-khan-cap-hoac-tam-thoi-cach-ly-tre-em-khoi-moi-truong-hoac-nguoi-gay-ton-hai-cho-tre-em
QĐ 304/QĐ-UBND VL - 6. Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài 29/05/2017 vl-6-de-nghi-tuyen-nguoi-lao-dong-viet-nam-vao-cac-vi-tri-cong-viec-du-kien-tuyen-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai
QĐ 304/QĐ-UBND VL - 5. Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài 29/05/2017 vl-5-bao-cao-thay-doi-nhu-cau-su-dung-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai
QĐ 304/QĐ-UBND VL - 4. Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài 29/05/2017 vl-4-bao-cao-nhu-cau-su-dung-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai
QĐ 304/QĐ-UBND VL - 3. Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động 29/05/2017 vl-3-xac-nhan-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-khong-thuoc-dien-cap-giay-phep-lao-dong
QĐ 304/QĐ-UBND VL - 2. Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 29/05/2017 vl-2-cap-lai-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-viet-nam
QĐ 304/QĐ-UBND VL - 1. Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam 29/05/2017 vl-1-cap-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-viet-nam
QĐ 300/QĐ - UBND BTXH- 05. Thủ tục: Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp 25/05/2018 btxh-05-thu-tuc-cap-lai-dieu-chinh-giay-phep-hoat-dong-doi-voi-co-so-tro-giup-xa-hoi-co-giay-phep-hoat-dong-do-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-cap
QĐ 300/QĐ - UBND BTXH- 04. Thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 25/05/2018 btxh-04-thu-tuc-cap-giay-phep-hoat-dong-doi-voi-co-so-tro-giup-xa-hoi-thuoc-tham-quyen-cap-phep-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi
QĐ 300/QĐ - UBND BTXH- 03. Thủ tục: Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 25/05/2018 btxh-03-thu-tuc-giai-the-co-so-tro-giup-xa-hoi-ngoai-cong-lap-thuoc-tham-quyen-thanh-lap-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi
QĐ 300/QĐ-UBND BTXH - 02. Thủ tục: Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 25/05/2018 btxh-02-thu-tuc-dang-ky-thay-doi-noi-dung-giay-chung-nhan-dang-ky-thanh-lap-doi-voi-co-so-tro-giup-xa-hoi-ngoai-cong-lap-thuoc-tham-quyen-thanh-lap-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi
QĐ 300/QĐ-UBND BTXH - 01. Thủ tục: Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 25/05/2018 btxh-01-thu-tuc-dang-ky-thanh-lap-co-so-tro-giup-xa-hoi-ngoai-cong-lap-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi
QĐ 304/QĐ-UBND NCC - 33. Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 29/05/2017 ncc-33-tro-cap-hang-thang-doi-voi-thanh-nien-xung-phong-da-hoan-thanh-nhiem-vu-trong-khang-chien
QĐ 304/QĐ-UBND NCC- 32. Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 29/05/2017 ncc-32-tro-cap-mot-lan-doi-voi-thanh-nien-xung-phong-da-hoan-thanh-nhiem-vu-trong-khang-chien
QĐ 304/QĐ-UBND NCC- 31. Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 29/05/2017 ncc-31-giai-quyet-tro-cap-mot-lan-doi-voi-nguoi-co-thanh-tich-tham-gia-khang-chien-da-duoc-tang-bang-khen-cua-thu-tuong-chinh-phu-bang-khen-cua-chu-tich-hoi-dong-bo-truong-hoac-bang-khen-cua-bo-truong-thu-truong-co-quan-ngang-bo-thu-truong-co-quan-thuoc-chinh-phu-bang-khen-cua-chu-tich-uy-ban-nhan-dan-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong
QĐ 185/QĐ-UBND DN-19. Thủ tục miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường trung cấp công lập thuộc UBND tỉnh, Sở LĐTBXH, Ủy ban nhân dân cấp huyện 26/03/2018 dn-19-thu-tuc-mien-nhiem-cach-chuc-hieu-truong-truong-trung-cap-cong-lap-thuoc-ubnd-tinh-so-ldtbxh-uy-ban-nhan-dan-cap-huyen
QĐ 185/QĐ-UBND DN- 18. Thủ tục công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục 26/03/2018 dn-18-thu-tuc-cong-nhan-hieu-truong-truong-trung-cap-tu-thuc
QĐ 185/QĐ-UBND DN- 17. Thủ tục bổ nhiệm hiệu trưởng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở LĐTBXH, Ủy ban nhân dân cấp huyện 26/03/2018 dn-17-thu-tuc-bo-nhiem-hieu-truong-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-uy-ban-nhan-dan-tinh-so-ldtbxh-uy-ban-nhan-dan-cap-huyen
QĐ 185/QĐ-UBND DN- 16. Thủ tục thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục 26/03/2018 dn-16-thu-tuc-thanh-lap-hoi-dong-quan-tri-truong-trung-cap-tu-thuc
QĐ 185/QĐ-UBND DN- 15. Thủ tục cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở LĐTBXH, Ủy ban nhân dân cấp huyện 26/03/2018 dn-15-thu-tuc-cach-chuc-chu-tich-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-uy-ban-nhan-dan-tinh-so-ldtbxh-uy-ban-nhan-dan-cap-huyen
QĐ 185/QĐ-UBND DN- 14. Thủ tục miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở LĐTBXH, Ủy ban nhân dân cấp huyện 26/03/2018 dn-14-thu-tuc-mien-nhiem-chu-tich-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-uy-ban-nhan-dan-tinh-so-ldtbxh-uy-ban-nhan-dan-cap-huyen
QĐ 185/QĐ-UBND DN- 13. Thủ tục thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND tỉnh, Sở LĐTBXH, Ủy ban nhân dân cấp huyện 26/03/2018 dn-13-thu-tuc-thanh-lap-hoi-dong-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-ubnd-tinh-so-ldtbxh-uy-ban-nhan-dan-cap-huyen
QĐ 185/QĐ-UBND DN- 12. Thủ tục miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh 26/03/2018 dn-12-thu-tuc-mien-nhiem-cach-chuc-hieu-truong-truong-cao-dang-cong-lap-truc-thuoc-tinh
QĐ 185/QĐ-UBND DN- 11. Thủ tục bổ nhiệm hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh 26/03/2018 dn-11-thu-tuc-bo-nhiem-hieu-truong-truong-cao-dang-cong-lap-truc-thuoc-tinh
QĐ 185/QĐ-UBND DN - 10. Thủ tục cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh 26/03/2018 dn-10-thu-tuc-cach-chuc-chu-tich-va-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-cao-dang-cong-lap-truc-thuoc-tinh
QĐ 185/QĐ-UBND DN- 09. Thủ tục miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh 26/03/2018 dn-09-thu-tuc-mien-nhiem-chu-tich-va-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-cao-dang-cong-lap-truc-thuoc-tinh
QĐ 185/QĐ-UBND DN- 08. Thủ tục thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh. 26/03/2018 dn-08-thu-tuc-thanh-lap-hoi-dong-truong-bo-nhiem-chu-tich-va-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-cao-dang-cong-lap-truc-thuoc-tinh
QĐ 304/QĐ-UBND DN- 07. Công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 29/05/2017 dn-07-cong-nhan-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-tu-thuc-hoat-dong-khong-vi-loi-nhuan
QĐ 304/QĐ-UBND DN-6. Miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố; trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục. 29/05/2017 dn-6-mien-nhiem-giam-doc-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-cong-lap-truc-thuoc-tinh-thanh-pho-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-tu-thuc
QĐ 304/QĐ-UBND DN-05. Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục 29/05/2017 dn-05-cong-nhan-giam-doc-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-tu-thuc
QĐ 304/QĐ-UBND DN- 04. Xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp 29/05/2017 dn-04-xac-nhan-mau-phoi-chung-chi-so-cap-mau-phoi-ban-sao-chung-chi-so-cap
319/QĐ-LĐTBXH QĐ Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 15/10/2014 qd-ve-viec-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-90012008
300/QĐ-LĐTBXH QĐ Ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Lao động TBXH 19/09/2014 qd-ban-hanh-va-ap-dung-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tcvn-iso-90012008-tai-so-lao-dong-tbxh
QT-VP 01 QT-VP 01 - Quy trình một cửa 19/09/2014 qt-vp-01-quy-trinh-mot-cua
QT-VP 02 QT-VP 02 - Quản lý công văn đi , đến 19/09/2014 qt-vp-02-quan-ly-cong-van-di-den
QT- VP 03 QT- VP 03 - Quản lý Tài sản công 19/09/2014 qt-vp-03-quan-ly-tai-san-cong
QT-VP 04 QT-VP 04 - Nhận xét đánh giá cán bộ, Công chức, Viên chức 19/09/2014 qt-vp-04-nhan-xet-danh-gia-can-bo-cong-chuc-vien-chuc
QT- VP 05 QT- VP 05 - Đo lường hài lòng của các tổ chức và công dân 19/09/2014 qt-vp-05-do-luong-hai-long-cua-cac-to-chuc-va-cong-dan
QT-TT 03 3. QT-TT 03 - Quy trình Tiếp dân 19/09/2014 3-qt-tt-03-quy-trinh-tiep-dan
QT-TT 01 5. QT-TT 01 - Quy trình Thanh Tra 19/09/2014 5-qt-tt-01-quy-trinh-thanh-tra
QT-TT 02 4. QT-TT 02 - Giải quyết Khiếu nại, Tố cáo 19/09/2014 4-qt-tt-02-giai-quyet-khieu-nai-to-cao
QT-HT 05 5. QT-HT 05 - Kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục, phòng ngừa 19/09/2014 5-qt-ht-05-kiem-soat-su-khong-phu-hop-va-hanh-dong-khac-phuc-phong-ngua
QT-HT 04 4. QT- HT 04 - Xem xét của Lãnh đạo 19/09/2014 4-qt-ht-04-xem-xet-cua-lanh-dao
QT-HT 03 3. QT-HT 03 - Đánh giá nội bộ 19/09/2014 3-qt-ht-03-danh-gia-noi-bo
QT-HT 02 2. QT-HT 02 - Kiểm soát hồ sơ 19/09/2014 2-qt-ht-02-kiem-soat-ho-so
QT-HT 01 1. QT-HT 01 - Quỳ Trình kiểm soát tài liệu 19/09/2014 1-qt-ht-01-quy-trinh-kiem-soat-tai-lieu
458/QĐ-UBND Thông báo về việc tìm việc làm hàng tháng 24/08/2016 thong-bao-ve-viec-tim-viec-lam-hang-thang
458/QĐ-UBND Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm 24/08/2016 ho-tro-tu-van-gioi-thieu-viec-lam
458/QĐ-UBND Giải quyết hỗ trợ học nghề 24/08/2016 giai-quyet-ho-tro-hoc-nghe
458/QĐ-UBND Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) 24/08/2016 chuyen-noi-huong-tro-cap-that-nghiep-chuyen-den
458/QĐ-UBND Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) 24/08/2016 chuyen-noi-huong-tro-cap-that-nghiep-chuyen-di
458/QĐ-UBND Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp 24/08/2016 cham-dut-huong-tro-cap-that-nghiep
458/QĐ-UBND Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp 24/08/2016 tiep-tuc-huong-tro-cap-that-nghiep
458/QĐ-UBND Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp 24/08/2016 giai-quyet-huong-tro-cap-that-nghiep
458/QĐ-UBND Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 24/08/2016 gia-han-giay-phep-hoat-dong-dich-vu-viec-lam-cua-doanh-nghiep-hoat-dong-dich-vu-viec-lam
458/QĐ-UBND Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 24/08/2016 cap-lai-giay-phep-hoat-dong-dich-vu-viec-lam-cua-doanh-nghiep-hoat-dong-dich-vu-viec-lam
458/QĐ-UBND Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 24/08/2016 cap-giay-phep-hoat-dong-dich-vu-viec-lam-cua-doanh-nghiep-hoat-dong-dich-vu-viec-lam
458/QĐ-UBND Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày 24/08/2016 dang-ky-hop-dong-nhan-lao-dong-thuc-tap-thoi-han-duoi-90-ngay
458/QĐ-UBND Đăng ký hợp đồng cá nhân 24/08/2016 dang-ky-hop-dong-ca-nhan
458/QĐ-UBND Nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội 24/08/2016 nghi-chiu-tang-cua-hoc-vien-tai-trung-tam-chua-benh-giao-duc-lao-dong-xa-hoi
458/QĐ-UBND Chế độ thăm gặp thân nhân đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội 24/08/2016 che-do-tham-gap-than-nhan-doi-voi-hoc-vien-tai-trung-tam-chua-benh-giao-duc-lao-dong-xa-hoi
458/QĐ-UBND Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội 24/08/2016 dua-nguoi-nghien-ma-tuy-nguoi-ban-dam-tu-nguyen-vao-cai-nghien-chua-tri-phuc-hoi-tai-trung-tam-chua-benh-giao-duc-lao-dong-xa-hoi
458/QĐ-UBND Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân 24/08/2016 de-nghi-cham-dut-hoat-dong-cua-co-so-ho-tro-nan-nhan
458/QĐ-UBND Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân. 24/08/2016 gia-han-giay-phep-thanh-lap-co-so-ho-tro-nan-nhan
458/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân. 24/08/2016 sua-doi-bo-sung-giay-phep-thanh-lap-co-so-ho-tro-nan-nhan
458/QĐ-UBND Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân 24/08/2016 cap-lai-giay-phep-thanh-lap-co-so-ho-tro-nan-nhan
458/QĐ-UBND Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân 24/08/2016 cap-giay-phep-thanh-lap-co-so-ho-tro-nan-nhan
458/QĐ-UBND Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội 24/08/2016 tiep-nhan-doi-tuong-tu-nguyen-vao-co-so-bao-tro-xa-hoi-nha-xa-hoi
458/QĐ-UBND Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội 24/08/2016 tiep-nhan-doi-tuong-can-bao-ve-khan-cap-vao-co-so-bao-tro-xa-hoi-nha-xa-hoi
458/QĐ-UBND Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội 24/08/2016 tiep-nhan-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi-co-hoan-canh-dac-biet-kho-khan-vao-co-so-bao-tro-xa-hoi-nha-xa-hoi
458/QĐ-UBND Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật 24/08/2016 gia-han-quyet-dinh-cong-nhan-co-so-san-xuat-kinh-doanh-co-tu-30-lao-dong-tro-len-la-nguoi-khuyet-tat
458/QĐ-UBND Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật 24/08/2016 quyet-dinh-cong-nhan-co-so-san-xuat-kinh-doanh-su-dung-tu-30-tong-so-lao-dong-tro-len-la-nguoi-khuyet-tat
458/QĐ-UBND Cấp lại, điều chỉnh giấy phép cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi do cấp tỉnh quản lý 24/08/2016 cap-lai-dieu-chinh-giay-phep-co-so-cham-soc-nguoi-khuyet-tat-co-so-cham-soc-nguoi-cao-tuoi-do-cap-tinh-quan-ly
458/QĐ-UBND Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi đối với cơ sở thuộc cấp tỉnh quản lý 24/08/2016 cap-giay-phep-hoat-dong-co-so-cham-soc-nguoi-khuyet-tat-co-so-cham-soc-nguoi-cao-tuoi-doi-voi-co-so-thuoc-cap-tinh-quan-ly
458/QĐ-UBND Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp 24/08/2016 gui-thoa-uoc-lao-dong-tap-the-cap-doanh-nghiep
458/QĐ-UBND Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp 24/08/2016 dang-ky-noi-quy-lao-dong-cua-doanh-nghiep
458/QĐ-UBND Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở 24/08/2016 tham-dinh-chuong-trinh-huan-luyen-chi-tiet-ve-an-toan-lao-dong-ve-sinh-lao-dong-cua-co-so
458/QĐ-UBND Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 24/08/2016 cap-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-hoat-dong-dich-vu-huan-luyen-an-toan-lao-dong-ve-sinh-lao-dong-thuoc-tham-quyen-quan-ly-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi
458/QĐ-UBND Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 24/08/2016 dang-ky-cong-bo-hop-quy-doi-voi-san-pham-hang-hoa-nhom-2-thuoc-trach-nhiem-quan-ly-cua-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi
458/QĐ-UBND Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu – chia 24/08/2016 giai-quyet-che-do-tro-cap-mot-lan-doi-voi-nguoi-duoc-cu-lam-chuyen-gia-sang-giup-lao-cam-pu-chia
458/QĐ-UBND Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ 24/08/2016 ho-tro-di-chuyen-hai-cot-liet-si
458/QĐ-UBND Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ 24/08/2016 thuc-hien-che-do-uu-dai-trong-giao-duc-dao-tao-doi-voi-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-va-con-cua-ho
458/QĐ-UBND Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình 24/08/2016 lap-so-theo-doi-va-cap-phuong-tien-tro-giup-dung-cu-chinh-hinh
458/QĐ-UBND Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ 24/07/2016 dinh-chinh-thong-tin-tren-bia-mo-liet-si
458/QĐ-UBND Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ 24/08/2016 bo-sung-tinh-hinh-than-nhan-trong-ho-so-liet-si
458/QĐ-UBND Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 24/08/2016 xac-nhan-thuong-binh-nguoi-huong-chinh-sach-nhu-thuong-binh-doi-voi-nguoi-bi-thuong-khong-thuoc-luc-luong-cong-an-quan-doi-trong-chien-tranh-tu-ngay-31121991-tro-ve-truoc-khong-con-giay-to
458/QĐ-UBND Thủ tục giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 24/08/2016 thu-tuc-gioi-thieu-nguoi-hoat-dong-khang-chien-bi-nhiem-chat-doc-hoa-hoc-di-giam-dinh-lai-ty-le-suy-giam-kha-nang-lao-dong
458/QĐ-UBND Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân 24/08/2016 thu-tuc-mua-bao-hiem-y-te-doi-voi-nguoi-co-cong-va-than-nhan
458/QĐ-UBND Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết 24/08/2016 thuc-hien-che-do-tro-cap-mot-lan-doi-voi-than-nhan-nguoi-hoat-dong-khang-chien-giai-phong-dan-toc-bao-ve-to-quoc-va-lam-nhiem-vu-quoc-te-nguoi-co-cong-giup-do-cach-mang-da-chet
458/QĐ-UBND Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ 24/08/2016 thu-tuc-giam-dinh-lai-thuong-tat-do-vet-thuong-cu-tai-phat-va-dieu-chinh-che-do
458/QĐ-UBND Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng 24/08/2016 giai-quyet-che-do-uu-dai-doi-voi-ba-me-viet-nam-anh-hung
458/QĐ-UBND Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 24/08/2016 giai-quyet-che-do-tro-cap-tho-cung-liet-si
458/QĐ-UBND Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng 24/08/2016 di-chuyen-ho-so-nguoi-co-cong-voi-cach-mang
458/QĐ-UBND Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công 24/08/2016 sua-doi-thong-tin-ca-nhan-trong-ho-so-nguoi-co-cong
458/QĐ-UBND Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng 24/08/2016 giai-quyet-che-do-nguoi-co-cong-giup-do-cach-mang
458/QĐ-UBND Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế 24/08/2016 giai-quyet-che-do-nguoi-hdkc-giai-phong-dan-toc-bao-ve-to-quoc-va-lam-nghia-vu-quoc-te
458/QĐ-UBND Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày 24/08/2016 giai-quyet-che-do-nguoi-hoat-dong-cach-mang-hoac-hoat-dong-khang-chien-bi-dich-bat-tu-day
458/QĐ-UBND Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 24/08/2016 giai-quyet-huong-che-do-uu-dai-doi-voi-con-de-cua-nguoi-hoat-dong-khang-chien-bi-nhiem-chat-doc-hoa-hoc
458/QĐ-UBND Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 24/08/2016 giai-quyet-huong-che-do-uu-dai-doi-voi-nguoi-hoat-dong-khang-chien-bi-nhiem-chat-doc-hoa-hoc
458/QĐ-UBND Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh 24/08/2016 giai-quyet-che-do-doi-voi-thuong-binh-dong-thoi-la-benh-binh
458/QĐ-UBND Giám định vết thương còn sót 24/08/2016 giam-dinh-vet-thuong-con-sot
458/QĐ-UBND Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh 24/08/2016 giai-quyet-che-do-doi-voi-thuong-binh-va-nguoi-huong-chinh-sach-nhu-thuong-binh
458/QĐ-UBND Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến 24/08/2016 giai-quyet-che-do-doi-voi-anh-hung-luc-luong-vu-trang-nhan-dan-anh-hung-lao-dong-trong-thoi-ky-khang-chien
458/QĐ-UBND Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác 24/08/2016 giai-quyet-che-do-tro-cap-doi-voi-vo-hoac-chong-liet-si-di-lay-chong-hoac-vo-khac
458/QĐ-UBND Giải quyết chế độ đối ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ 24/08/2016 giai-quyet-che-do-doi-uu-dai-doi-voi-than-nhan-liet-si
458/QĐ-UBND Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp 24/08/2016 huong-lai-che-do-uu-dai-doi-voi-nguoi-co-cong-hoac-than-nhan-trong-truong-hop
458/QĐ-UBND Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần 24/08/2016 giai-quyet-tro-cap-tien-tuat-hang-thang-khi-nguoi-co-cong-tu-tran
458/QĐ-UBND Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần 24/08/2016 huong-mai-tang-phi-tro-cap-mot-lan-khi-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-tu-tran
458/QĐ-UBND Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động 24/08/2016 giai-quyet-che-do-doi-voi-thuong-binh-dong-thoi-la-nguoi-huong-che-do-mat-suc-lao-dong
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình