Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ bảy, 25/06/2022
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
Văn bản Tỉnh
25/2019/NQ-HĐND
nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-noi-dung-muc-chi-muc-ho-tro-danh-cho-cong-tac-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
23/2020/NQ-HĐND
nghi-quyet-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-cac-doi-tuong-thuoc-ho-ngheo-co-thanh-vien-la-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
02/NQ-HĐND
nghi-quyet-phan-bo-kinh-phi-thuong-xuyen-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-tinh-ninh-binh-nam-2021 Văn bản Tỉnh
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử