Chủ nhật, 16/12/2018
Tư liệu Hồ Chí Minh Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Thủ tục hành chính

Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính

STT Số ký hiệu/VB Trích yếu nội dung VB Ngày ban hành
32/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định QL nguồn KPSN có tính chất đầu tư và phân cấp thẩm quyền phê duyệt, thẩm định, thẩm tra các công trình sử chữa nâng cấp, mở rộng.... 30/11/-0001 quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ql-nguon-kpsn-co-tinh-chat-dau-tu-va-phan-cap-tham-quyen-phe-duyet-tham-dinh-tham-tra-cac-cong-trinh-su-chua-nang-cap-mo-rong
2139/STC-GCS vv hướng dẫn nộp tiền thu được từ việc bán, thanh lý tài sản công vào tài khoản tạm giữ 30/11/-0001 vv-huong-dan-nop-tien-thu-duoc-tu-viec-ban-thanh-ly-tai-san-cong-vao-tai-khoan-tam-giu
119/2018/NĐ-CP Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hagnf hóa, cung cấp dịch vụ 30/11/-0001 quy-dinh-ve-hoa-don-dien-tu-khi-ban-hagnf-hoa-cung-cap-dich-vu
KQT01 Phiếu đăng ký thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu 23/01/2018 phieu-dang-ky-thong-tin-ket-qua-lua-chon-nha-thau
1346/LĐTBXH-KHTC VV Mua sắm tài sản theo phương thức tập trung 20/09/2017 vv-mua-sam-tai-san-theo-phuong-thuc-tap-trung
1267/LĐTBXH-KHTC Vv Mua sắm tài sản theo phương thức tập trung 05/09/2017 vv-mua-sam-tai-san-theo-phuong-thuc-tap-trung
1094/LĐTBXH-KHTC VV Mua sắm tài sản theo phương thức tập trung theo CV 85/CV-TT của Trung tâm TV&DVTCC 07/08/2017 vv-mua-sam-tai-san-theo-phuong-thuc-tap-trung-theo-cv-85cv-tt-cua-trung-tam-tvdvtcc
1094/LĐTBXH-KHTC VV Mua sắm tài sản theo phương thức tập trung CV 82/CV-TT của Trung tâm TV&DVTCC 07/08/2017 vv-mua-sam-tai-san-theo-phuong-thuc-tap-trung-cv-82cv-tt-cua-trung-tam-tvdvtcc
880/QĐ-UBND Quy định giảm mức đóng góp của đối tượng tự nguyện được tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, điều trị, nuôi dưỡng tại các cơ sở BTXH công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 03/07/2017 quy-dinh-giam-muc-dong-gop-cua-doi-tuong-tu-nguyen-duoc-tiep-nhan-quan-ly-cham-soc-dieu-tri-nuoi-duong-tai-cac-co-so-btxh-cong-lap-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
342/2016/TT-BTC Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước 30/12/2016 thong-tu-so-3422016tt-btc-ngay-30122016-cua-bo-truong-bo-tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-1632016nd-cp-ngay-21122016-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-ngan-sach-nha-nuoc
141/2016/NĐ-CP Nghị định Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác 10/10/2016 nghi-dinh-quy-dinh-co-che-tu-chu-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap-trong-linh-vuc-su-nghiep-kinh-te-va-su-nghiep-khac
324/2016/TT-BTC Thông tư quy định Hệ thống Mục lục Ngân sách Nhà nước 21/12/2016 thong-tu-quy-dinh-he-thong-muc-luc-ngan-sach-nha-nuoc
19/2017/TT-BTC THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI HÀNH PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 28/02/2017 thong-tu-quy-dinh-viec-lap-du-toan-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-ngan-sach-nha-nuoc-cho-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-thi-hanh-phap-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh
513/KBNB-KSC V/v thời hạn chi Ngân sách nhà nước và tiếp nhận hồ sơ kiểm soát chi năm 2016 26/12/2016 vv-thoi-han-chi-ngan-sach-nha-nuoc-va-tiep-nhan-ho-so-kiem-soat-chi-nam-2016
2441/STC-HCSN Hướng dẫn về việc lập, giao, chấp hành dự toán và quyết toán Ngân sách nhà nước tại các đơn vị dự toán cấp tỉnh 19/12/2016 huong-dan-ve-viec-lap-giao-chap-hanh-du-toan-va-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-tai-cac-don-vi-du-toan-cap-tinh
1801/STC-QLNS Kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg 30/09/2016 kinh-phi-mua-the-bhyt-cho-doi-tuong-theo-quyet-dinh-so-622011qd-ttg
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình