Menu Left

Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

STT Số ký hiệu/VB Trích yếu nội dung VB Ngày ban hành
1758/LĐTBXH-DN Vv Thực hiện công tác báo cáo thuộc lĩnh vực GDNN theo quy định 30/11/2018 vv-thuc-hien-cong-tac-bao-cao-thuoc-linh-vuc-gdnn-theo-quy-dinh
1526/LĐTBXH-DN Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa 30/11/2018 gop-y-du-thao-thong-tu-huong-dan-viec-ho-tro-dao-tao-nghe-cho-lao-dong-lam-viec-trong-cac-doanh-nghiep-nho-va-vua
599/LĐTBXH-DN Thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2018 23/05/2018 thuc-hien-tu-danh-gia-chat-luong-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-nam-2018
598/LĐTBXH-DN Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 43/2015-BLĐTBXH và Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH 23/05/2018 gop-y-du-thao-thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cac-thong-tu-so-422015tt-bldtbxh-thong-tu-so-432015-bldtbxh-va-thong-tu-so-102017tt-bldtbxh
02/LĐTBXH-DN Vv Báo cáo thống kê định kỳ công tác giáo dục nghề nghiệp 03/01/2018 vv-bao-cao-thong-ke-dinh-ky-cong-tac-giao-duc-nghe-nghiep
1921/LĐTBXH V/v Bổ sung, cập nhật mã trường Trung cấp, cao đẳng trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp 27/12/2017 vv-bo-sung-cap-nhat-ma-truong-trung-cap-cao-dang-trong-he-thong-giao-duc-nghe-nghiep
1922/LĐTBXH-DN Cung cấp thông tin biên soạn cuốn "Thông tin tuyển sinh Trung cấp, cao đẳng năm 2018" 27/12/2017 cung-cap-thong-tin-bien-soan-cuon-thong-tin-tuyen-sinh-trung-cap-cao-dang-nam-2018
1400/LĐTBXH-DN vv Đôn đốc công tác thống kê định kỳ về giáo dục nghề nghiệp 28/09/2017 vv-don-doc-cong-tac-thong-ke-dinh-ky-ve-giao-duc-nghe-nghiep
348/LĐTBXH-DN V/v báo cáo kết quả tuyển sinh học nghề, kết quả HSSV tốt nghiệp năm 2015 và kế hoạch tuyển sinh năm 2016 01/04/2016 vv-bao-cao-ket-qua-tuyen-sinh-hoc-nghe-ket-qua-hssv-tot-nghiep-nam-2015-va-ke-hoach-tuyen-sinh-nam-2016
428/LĐTBXH-DN V/v đăng ký cử giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng lớp sư phạm dạy nghề 15/04/2016 vv-dang-ky-cu-giao-vien-tham-gia-lop-boi-duong-lop-su-pham-day-nghe
643/LĐTBXH-DN V/v triển khai công tác tự kiểm định chất lượng dạy nghề và báo cáo tình hình thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2016 20/04/2016 vv-trien-khai-cong-tac-tu-kiem-dinh-chat-luong-day-nghe-va-bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-tu-kiem-dinh-chat-luong-day-nghe-nam-2016
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình