Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ bảy, 25/06/2022
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
Văn bản Chính phủ
06/2020/TT-BNV
thong-tu-ban-hanh-quy-che-to-chuc-thi-tuyen-xet-tuyen-cong-chuc-vien-chuc-thi-nang-ngach-cong-chuc-thi-hoac-xet-thang-hang-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-noi-quy-thi-tuyen-xet-tuyen-cong-chuc-vien-chuc-thi-nang-ngach-cong-chuc-thi-hoac-xet-thang-han Văn bản Chính phủ
104/2017/NĐ-CP
nghi-dinh-ve-chinh-sach-thu-hut-tao-nguon-can-bo-tu-sinh-vien-tot-nghiep-xuat-sac-ca-bo-khoa-hoc-tre Văn bản Chính phủ
39/2013/QH13
luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-thi-dua-khen-thuong Văn bản Chính phủ
90/2020/NĐ-CP
nghi-dinh-ve-danh-gia-xep-loai-chat-luong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc Văn bản Chính phủ
46/2010/NĐ-CP
nghi-dinh-quy-dinh-ve-thoi-viec-va-thu-tuc-nghi-huu-doi-voi-cong-chuc Văn bản Chính phủ
52/2019/QH14
luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc Văn bản Chính phủ
115/2020/NĐ-CP
nghi-dinh-ve-quy-dinh-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc Văn bản Chính phủ
112/2020/NĐ-CP
nghi-dinh-ve-xu-ly-ky-luat-can-bo-cong-chuc-vien-chuc Văn bản Chính phủ
58/2010/QH12
Luật Viên chức 2010
luat-vien-chuc-2010 Văn bản Chính phủ
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử