Menu Left

Lĩnh vực Dạy nghề
Tổng số TTHC: 22

STT Số hiệu Tên thủ tục Ngày ban hành
304/QĐ-UBND Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài 29/05/2017 cap-chinh-sach-noi-tru-cho-hoc-sinh-sinh-vien-tham-gia-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-cao-dang-trung-cap-tai-cac-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-tu-thuc-hoac-co-so-giao-duc-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai
304/QĐ-UBND Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập 25/05/2017 cap-chinh-sach-noi-tru-cho-hoc-sinh-sinh-vien-tham-gia-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-cao-dang-trung-cap-tai-cac-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-cong-lap
622/UBND Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp. 01/01/1970 thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-bo-sung-hoat-dong-giao-duc-nghe-nghiep-doi-voi-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-truong-trung-cap-doanh-nghiep
622/UBND Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp. 14/12/2018 thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-hoat-dong-giao-duc-nghe-nghiep-doi-voi-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-truong-trung-cap-doanh-nghiep
622/UBND Thủ tục chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 14/12/2018 thu-tuc-chia-tach-sap-nhap-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-va-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-truong-trung-cap-tu-thuc-tren-dia-ban-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong
622/QĐ-UBND Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 14/02/2018 thu-tuc-thanh-lap-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-va-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-truong-trung-cap-tu-thuc-tren-dia-ban-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong
QĐ 185/QĐ-UBND DN-19. Thủ tục miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường trung cấp công lập thuộc UBND tỉnh, Sở LĐTBXH, Ủy ban nhân dân cấp huyện 26/03/2018 dn-19-thu-tuc-mien-nhiem-cach-chuc-hieu-truong-truong-trung-cap-cong-lap-thuoc-ubnd-tinh-so-ldtbxh-uy-ban-nhan-dan-cap-huyen
QĐ 185/QĐ-UBND DN- 18. Thủ tục công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục 26/03/2018 dn-18-thu-tuc-cong-nhan-hieu-truong-truong-trung-cap-tu-thuc
QĐ 185/QĐ-UBND DN- 17. Thủ tục bổ nhiệm hiệu trưởng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở LĐTBXH, Ủy ban nhân dân cấp huyện 26/03/2018 dn-17-thu-tuc-bo-nhiem-hieu-truong-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-uy-ban-nhan-dan-tinh-so-ldtbxh-uy-ban-nhan-dan-cap-huyen
QĐ 185/QĐ-UBND DN- 16. Thủ tục thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục 26/03/2018 dn-16-thu-tuc-thanh-lap-hoi-dong-quan-tri-truong-trung-cap-tu-thuc
QĐ 185/QĐ-UBND DN- 15. Thủ tục cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở LĐTBXH, Ủy ban nhân dân cấp huyện 26/03/2018 dn-15-thu-tuc-cach-chuc-chu-tich-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-uy-ban-nhan-dan-tinh-so-ldtbxh-uy-ban-nhan-dan-cap-huyen
QĐ 185/QĐ-UBND DN- 14. Thủ tục miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở LĐTBXH, Ủy ban nhân dân cấp huyện 26/03/2018 dn-14-thu-tuc-mien-nhiem-chu-tich-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-uy-ban-nhan-dan-tinh-so-ldtbxh-uy-ban-nhan-dan-cap-huyen
QĐ 185/QĐ-UBND DN- 13. Thủ tục thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND tỉnh, Sở LĐTBXH, Ủy ban nhân dân cấp huyện 26/03/2018 dn-13-thu-tuc-thanh-lap-hoi-dong-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-ubnd-tinh-so-ldtbxh-uy-ban-nhan-dan-cap-huyen
QĐ 185/QĐ-UBND DN- 12. Thủ tục miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh 26/03/2018 dn-12-thu-tuc-mien-nhiem-cach-chuc-hieu-truong-truong-cao-dang-cong-lap-truc-thuoc-tinh
QĐ 185/QĐ-UBND DN- 11. Thủ tục bổ nhiệm hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh 26/03/2018 dn-11-thu-tuc-bo-nhiem-hieu-truong-truong-cao-dang-cong-lap-truc-thuoc-tinh
QĐ 185/QĐ-UBND DN - 10. Thủ tục cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh 26/03/2018 dn-10-thu-tuc-cach-chuc-chu-tich-va-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-cao-dang-cong-lap-truc-thuoc-tinh
QĐ 185/QĐ-UBND DN- 09. Thủ tục miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh 26/03/2018 dn-09-thu-tuc-mien-nhiem-chu-tich-va-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-cao-dang-cong-lap-truc-thuoc-tinh
QĐ 185/QĐ-UBND DN- 08. Thủ tục thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh. 26/03/2018 dn-08-thu-tuc-thanh-lap-hoi-dong-truong-bo-nhiem-chu-tich-va-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-cao-dang-cong-lap-truc-thuoc-tinh
QĐ 304/QĐ-UBND DN- 07. Công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 29/05/2017 dn-07-cong-nhan-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-tu-thuc-hoat-dong-khong-vi-loi-nhuan
QĐ 304/QĐ-UBND DN-6. Miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố; trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục. 29/05/2017 dn-6-mien-nhiem-giam-doc-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-cong-lap-truc-thuoc-tinh-thanh-pho-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-tu-thuc
QĐ 304/QĐ-UBND DN-05. Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục 29/05/2017 dn-05-cong-nhan-giam-doc-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-tu-thuc
QĐ 304/QĐ-UBND DN- 04. Xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp 29/05/2017 dn-04-xac-nhan-mau-phoi-chung-chi-so-cap-mau-phoi-ban-sao-chung-chi-so-cap
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình