Thứ ba, 16/10/2018
Tư liệu Hồ Chí Minh Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Thủ tục hành chính

Tài liệu ISO
Tổng số TTHC: 15

STT Số ký hiệu Tên thủ tục Ngày ban hành
319/QĐ-LĐTBXH QĐ Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 15/10/2014 qd-ve-viec-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-90012008
300/QĐ-LĐTBXH QĐ Ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Lao động TBXH 19/09/2014 qd-ban-hanh-va-ap-dung-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tcvn-iso-90012008-tai-so-lao-dong-tbxh
QT-VP 01 QT-VP 01 - Quy trình một cửa 19/09/2014 qt-vp-01-quy-trinh-mot-cua
QT-VP 02 QT-VP 02 - Quản lý công văn đi , đến 19/09/2014 qt-vp-02-quan-ly-cong-van-di-den
QT- VP 03 QT- VP 03 - Quản lý Tài sản công 19/09/2014 qt-vp-03-quan-ly-tai-san-cong
QT-VP 04 QT-VP 04 - Nhận xét đánh giá cán bộ, Công chức, Viên chức 19/09/2014 qt-vp-04-nhan-xet-danh-gia-can-bo-cong-chuc-vien-chuc
QT- VP 05 QT- VP 05 - Đo lường hài lòng của các tổ chức và công dân 19/09/2014 qt-vp-05-do-luong-hai-long-cua-cac-to-chuc-va-cong-dan
QT-TT 03 3. QT-TT 03 - Quy trình Tiếp dân 19/09/2014 3-qt-tt-03-quy-trinh-tiep-dan
QT-TT 01 5. QT-TT 01 - Quy trình Thanh Tra 19/09/2014 5-qt-tt-01-quy-trinh-thanh-tra
QT-TT 02 4. QT-TT 02 - Giải quyết Khiếu nại, Tố cáo 19/09/2014 4-qt-tt-02-giai-quyet-khieu-nai-to-cao
QT-HT 05 5. QT-HT 05 - Kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục, phòng ngừa 19/09/2014 5-qt-ht-05-kiem-soat-su-khong-phu-hop-va-hanh-dong-khac-phuc-phong-ngua
QT-HT 04 4. QT- HT 04 - Xem xét của Lãnh đạo 19/09/2014 4-qt-ht-04-xem-xet-cua-lanh-dao
QT-HT 03 3. QT-HT 03 - Đánh giá nội bộ 19/09/2014 3-qt-ht-03-danh-gia-noi-bo
QT-HT 02 2. QT-HT 02 - Kiểm soát hồ sơ 19/09/2014 2-qt-ht-02-kiem-soat-ho-so
QT-HT 01 1. QT-HT 01 - Quỳ Trình kiểm soát tài liệu 19/09/2014 1-qt-ht-01-quy-trinh-kiem-soat-tai-lieu
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình