Menu Left

Tình hình thực hiện dự toán

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý II năm 2020

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý II năm 2020

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý I năm 2020

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý I năm 2020

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Tháng 12 năm 2019

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Tháng 12 năm 2019

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Tháng 11 năm 2019

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Tháng 11 năm 2019

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý III năm 2019

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý III năm 2019

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý II năm 2019

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý II năm 2019

Công khai Thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý I năm 2019

Công khai Thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý I năm 2019

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý III năm 2018

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý III năm 2018

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý II năm 2018

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý II năm 2018

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý I năm 2018

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý I năm 2018

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình