Menu Left

Lĩnh vực Giảm nghèo - Bảo trợ xã hội

STT Số hiệu Trích yếu Ban hành
83/KH-BCĐ Kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Bình năm 2018 17/04/2018 ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-giam-ngheo-ben-vung-tinh-ninh-binh-nam-2018
22/KH-UBND Kế hoạch thực hiện đề án củng cố, phát triển mạng lưới cơ sở bảo trợ xã hội giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 14/03/2018 ke-hoach-thuc-hien-de-an-cung-co-phat-trien-mang-luoi-co-so-bao-tro-xa-hoi-giai-doan-2018-2025-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
88/KH-BCĐ KH Thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Bình năm 2017 03/08/2017 kh-thuc-hien-chuong-trinh-giam-ngheo-ben-vung-tinh-ninh-binh-nam-2017
22/KH-UBND KH Giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017-2020 14/03/2017 kh-giam-ngheo-ben-vung-tinh-ninh-binh-giai-doan-2017-2020
44/KH-LĐTBXH KH Kiểm tra và giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017-2020 30/06/2017 kh-kiem-tra-va-giam-sat-danh-gia-ket-qua-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-tinh-ninh-binh-giai-doan-2017-2020
1358/SLĐTBXH-BTXH vv Triển khai thực hiện Nghị định 103/2017/NĐ-CP của Chính Phủ 20/09/2017 vv-trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-1032017nd-cp-cua-chinh-phu
1266/SLĐTBXH-BTXH Hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2017 05/09/2017 huong-dan-quy-trinh-ra-soat-ho-ngheo-ho-can-ngheo-ho-co-muc-song-trung-binh-nam-2017
1034/LĐTBXH-BTXH Triển khai, thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC 04/08/2016 trien-khai-thuc-hien-thong-tu-lien-tich-so-062016ttlt-bldtbxh-btc
733/HD-LĐTBXH Hướng dẫn Quy trình xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo 06/06/2016 huong-dan-quy-trinh-xet-duyet-bo-sung-ho-ngheo-ho-can-ngheo
897/HD-SLĐTBXH Hướng dẫn tạm thời Phương pháp đánh giá, lập hồ sơ, thẩm định kết quả đạt chuẩn tiêu chí Hộ nghèo và Lao động có việc làm thường xuyên áp dụng đối với xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh NB 08/07/2016 huong-dan-tam-thoi-phuong-phap-danh-gia-lap-ho-so-tham-dinh-ket-qua-dat-chuan-tieu-chi-ho-ngheo-va-lao-dong-co-viec-lam-thuong-xuyen-ap-dung-doi-voi-xa-xay-dung-nong-thon-moi-tren-dia-ban-tinh-nb
917/SLĐTBXH-SYT Rà soát, cấp thẻ BHYT cho người dân đang sinh sống tại các thôn đặc biệt khó khăn diện Chương trình 135, năm 2016 12/07/2016 ra-soat-cap-the-bhyt-cho-nguoi-dan-dang-sinh-song-tai-cac-thon-dac-biet-kho-khan-dien-chuong-trinh-135-nam-2016
669/LĐTBXH-BTXH V/v báo cáo kết quả thực hiện thí điểm nuôi dưỡng đối tượng xã hội tự nguyện và dự toán mức thu phí nuôi dưỡng 25/05/2016 vv-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-thi-diem-nuoi-duong-doi-tuong-xa-hoi-tu-nguyen-va-du-toan-muc-thu-phi-nuoi-duong
467/LĐTBXH-BTXH V/v rà soát, cấp thẻ BHYT cho người đang sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn diện Chương trình 135 và người dân tộc thiểu số các xã có điều kiện KT - XH khó khăn 22/04/2016 vv-ra-soat-cap-the-bhyt-cho-nguoi-dang-sinh-song-tai-cac-xa-dac-biet-kho-khan-dien-chuong-trinh-135-va-nguoi-dan-toc-thieu-so-cac-xa-co-dieu-kien-kt-xh-kho-khan
639/LĐTBXH-BTXH V/v báo cáo kết quả thực hiện chính sách bảo trợ xã hội 6 tháng đầu năm 2016 20/05/2015 vv-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-chinh-sach-bao-tro-xa-hoi-6-thang-dau-nam-2016
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình