Menu Left

Lĩnh vực PCTNXH và BVCSTE

STT Số ký hiệu/VB Trích yếu nội dung VB Ngày ban hành
1331/LĐTBXH-PCTNXH vv Thực hiện một số nội dung trong Biên bản ghi nhận kết quả thanh tra của Đoàn Thanh tra liên ngành. 19/09/2017 vv-thuc-hien-mot-so-noi-dung-trong-bien-ban-ghi-nhan-ket-qua-thanh-tra-cua-doan-thanh-tra-lien-nganh
1320/LĐTBXH-PCTNXH vv Tổ chức thực hiện công tác quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú 15/09/2017 vv-to-chuc-thuc-hien-cong-tac-quan-ly-sau-cai-nghien-ma-tuy-tai-noi-cu-tru
1293/HD-LĐTBXH-PCTNXH Hướng dẫn Thực hiện việc đóng góp, chế độ miễn giảm đối với đối tượng cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Ninh Bình và cai nghiện tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 11/09/2017 huong-dan-thuc-hien-viec-dong-gop-che-do-mien-giam-doi-voi-doi-tuong-cai-nghien-tu-nguyen-tai-co-so-cai-nghien-ma-tuy-tinh-ninh-binh-va-cai-nghien-tai-gia-dinh-cong-dong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
1011/LĐTBXH-PCTNXH Triển khai thực hiện Nghị định số 90/2016/NĐ/CP 01/07/2016 trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-902016ndcp
173/LĐTBXH-PCTNXH Triển khai thực hiện Thông tư số 19/2015/TT-BTP ngày 28/12/2015 của Bộ Tư Pháp 26/02/2016 trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-192015tt-btp-ngay-28122015-cua-bo-tu-phap
440/LĐTBXH-PCTNXH Triển khai thực hiện Nghị định số 26/2016/NĐ/CP của Chính phủ 20/04/2016 trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-262016ndcp-cua-chinh-phu
07/KH-LĐTBXH-PCTNXH Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2016 30/03/2016 ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-cong-tac-ho-tro-nan-nhan-bi-mua-ban-nam-2016
20/KH-BCĐ Kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2016 08/06/2016 ke-hoach-phong-chong-mai-dam-nam-2016
45/KH-UBND Kế hoạch Phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 25/05/2016 ke-hoach-phong-chong-mai-dam-giai-doan-2016-2020
35/KH-BCĐ Kế hoạch Thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 17/03/2016 ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-phong-chong-mua-ban-nguoi-giai-doan-2016-2020
36/KH-BCĐ Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2016 17/03/2016 ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-phong-chong-mua-ban-nguoi-nam-2016
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình