Menu Left

Quyết toán ngân sách

Công bố công khai Quyết toán NSNN năm 2019 của ngành Lao động TBXH tỉnh Ninh Bình

Căn cứ Thông báo số 2045/TB-STC ngày 07/9/2020 của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình về việc thông báo thẩm định quyết toán ngân sách năm 2019 của toàn ngành Lao động Thương binh và Xã hội

Công bố công khai Quyết toán NSNN năm 2019 của Sở Lao động TBXH tỉnh Ninh Bình

Căn cứ Biên bản xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Lao động TBXH ngày 26/6/2020;

Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Công khai Quyết toán NSNN năm 2017 của Sở LĐTBXH

Công bố công khai Quyết toán NSNN năm 2017 của Sở LĐTBXH

Công khai Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Ngành Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Ninh Bình

Căn cứ biên bản xét duyệt quyết toán năm 2017 ngày 15/6/2018 giữa Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình và Sở Lao động TBXH tỉnh Ninh Bình

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình