Menu Left

Lĩnh vực Ngành LĐTBXH

STT Số ký hiệu/VB Trích yếu nội dung VB Ngày ban hành
99/2018/TT-BTC Thông tư hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên 25/12/2018 thong-tu-huong-dan-lap-bao-cao-tai-chinh-tong-hop-cua-don-vi-ke-toan-nha-nuoc-la-don-vi-ke-toan-cap-tren
32/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định QL nguồn KPSN có tính chất đầu tư và phân cấp thẩm quyền phê duyệt, thẩm định, thẩm tra các công trình sử chữa nâng cấp, mở rộng.... 30/11/2018 quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ql-nguon-kpsn-co-tinh-chat-dau-tu-va-phan-cap-tham-quyen-phe-duyet-tham-dinh-tham-tra-cac-cong-trinh-su-chua-nang-cap-mo-rong
2139/STC-GCS vv hướng dẫn nộp tiền thu được từ việc bán, thanh lý tài sản công vào tài khoản tạm giữ 30/11/2018 vv-huong-dan-nop-tien-thu-duoc-tu-viec-ban-thanh-ly-tai-san-cong-vao-tai-khoan-tam-giu
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình