Menu Left

Lĩnh vực Ngành LĐTBXH

STT Số hiệu Trích yếu Ban hành
573 /HD-SLĐTBXH Hướng dẫn Triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 29/04/2020 huong-dan-trien-khai-thuc-hien-cac-bien-phap-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-dai-dich-covid-19-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
15/2020/QĐ-TTg Quyết định Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 24/04/2020 quyet-dinh-quy-dinh-ve-viec-thuc-hien-cac-chinh-sach-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-dai-dich-covid-19
12/QĐ-LĐTBXH Quyết định về việc tổ chức kỳ thi xét tuyển viên chức Ngành Lao động Thương binh và Xã hội năm 2019 15/01/2020 quyet-dinh-ve-viec-to-chuc-ky-thi-xet-tuyen-vien-chuc-nganh-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-nam-2019
99/2018/TT-BTC Thông tư hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên 25/12/2018 thong-tu-huong-dan-lap-bao-cao-tai-chinh-tong-hop-cua-don-vi-ke-toan-nha-nuoc-la-don-vi-ke-toan-cap-tren
32/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định QL nguồn KPSN có tính chất đầu tư và phân cấp thẩm quyền phê duyệt, thẩm định, thẩm tra các công trình sử chữa nâng cấp, mở rộng.... 30/11/2018 quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ql-nguon-kpsn-co-tinh-chat-dau-tu-va-phan-cap-tham-quyen-phe-duyet-tham-dinh-tham-tra-cac-cong-trinh-su-chua-nang-cap-mo-rong
2139/STC-GCS vv hướng dẫn nộp tiền thu được từ việc bán, thanh lý tài sản công vào tài khoản tạm giữ 30/11/2018 vv-huong-dan-nop-tien-thu-duoc-tu-viec-ban-thanh-ly-tai-san-cong-vao-tai-khoan-tam-giu
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình