Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ năm, 01/06/2023
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome

Hội nghị tổng kết công tác Lao động, Người có công và Xã hội năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Thứ năm, 17/01/2019

Ngày 16/01/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Lao động, Người có công và Xã hội năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

     Dự và chủ trì Hội nghị có: Đồng chí Lâm Xuân Phương, Giám đốc Sở; Các đồng chí Phó Giám đốc Sở; Trưởng, phó phòng, công chức đang công tác tại Sở; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố.

     Thay mặt Lãnh đạo Sở, đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến, Phó giám đốc Sở trình bày báo cáo tổng kết công tác Lao động, Người có công và Xã hội năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm 2019.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến - Phó Giám đốc Sở

     Năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ngành Lao động TBXH đã chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh, tích cực đổi mới phương pháp, cách thức hoạt động mang tính chuyên sâu, trọng tâm, hướng về cơ sở cùng với những giải pháp quyết liệt, cách làm sáng tạo, do đó nhiều chỉ tiêu cơ bản của Ngành đều đạt và vượt so với kế hoạch, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá mà Sở đã đề ra trong Chương trình công tác năm. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người có công, đối tượng chính sách xã hội được cải thiện và từng bước được nâng lên; giảm nghèo đi vào thực chất hơn; công tác người cao tuổi; bảo vệ, chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đạt kết quả đáng khích lệ. Điển hình như: Tập trung giải quyết chế độ chính sách với người có công và thân nhân không để tồn đọng, kéo dài; tiếp tục duy trì 100% xã, phường, thị trấn được công nhận là xã, phường làm tốt công tác người có công;  Tổ chức tuyển sinh và đào tạo nghề cho 17.250 người lao động (vượt 0,3% KH); tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 49%; tạo việc làm mới cho 20.110 lao động (vượt 3,6% KH), trong đó có 1.452 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng;, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,63%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 5% ; Đảm bảo việc chi trả trợ cấp kịp thời cho trên 45 nghìn đối tượng bảo trợ xã hội ngoài cộng đồng với số tiền trên 190 tỷ đồng và làm tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng trong các cơ sở bảo trợ xã hội; chú trọng thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; duy trì tốt việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; tiếp tục thực hiện đánh giá cán bộ, công chức trên cơ sở chấm điểm đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng đối với từng công chức, viên chức trong cơ quan qua đó từng bước siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì Ngành còn có những khó khăn, hạn chế: Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện chính sách, chế độ về lao động, người có công và xã hội tuy được quan tâm chỉ đạo song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, vẫn còn một bộ phận người sử dụng lao động chưa chấp hành đầy đủ chính sách đối với người lao động (vi phạm chính sách tiền lương, tiền công, nợ đọng bảo hiểm xã hội...); một số doanh nghiệp cố tình không chấp hành các quyết định thanh tra của cơ quan quản lý Nhà nước; việc liên kết giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp trong công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm sau đào tạo cho người lao động còn hạn chế; số lượng người vay vốn đi xuất khẩu lao động theo Đề án 12 còn thấp; tình trạng trẻ em bị xâm hại, tai nạn thương tích, đuối nước vẫn còn xảy ra.; số người nghiện ma túy tổng hợp, ma túy đá ngày càng có xu hướng tăng trong khi Bộ Y tế chưa ban hành phác đồ điều trị.

     Phát huy những kết quả đạt được, năm 2019 ngành Lao động TBXH phấn đấu tạo việc làm mới cho 19.400 lao động, trong đó xuất khẩu lao động 1.000 người; tuyển sinh, đào tạo nghề cho 17.300 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 52%; tập trung giải quyết chế độ chính sách và chăm sóc đời sống người có công; duy trì 100% xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,05%, hộ cận nghèo giảm còn 4,08%; 100% đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp theo quy định; Thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ em, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện; ngăn chặn và đẩy lùi các nguy cơ xâm hại trẻ em; tăng tỷ lệ trẻ em được tham gia diễn đàn các cấp trên 6 %.

Đồng chí Lâm Xuân Phương - Giám đốc Sở

           Kết luận Hội nghị, đồng chí Lâm Xuân Phương - Giám đốc Sở đã biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu toàn Ngành tiếp tục củng cố, phát triển khối đoàn kết nội bộ, đổi mới phương pháp, cách thức chỉ đạo, điều hành theo hướng quyết liệt - nhất quán - trọng tâm - hiệu quả. Trong đó, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm là:

1. Tiếp tục duy trì tốt việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công đảm bảo đúng, đủ, kịp thời, không để tồn đọng, kéo dài; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/BCSĐ ngày 08/01/2019 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác người có công với cách mạng, giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh; tiến hành thanh tra toàn diện việc thực hiện chính sách đối với Người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học tại các huyện, thành phố theo từng bước đi và giải pháp cụ thể.

2. Thực hiện các giải pháp phát triển, đổi mới giáo dục nghề nghiệp gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; mở rộng thực hiện đào tạo theo cơ chế đặt hàng hoặc hợp đồng giữa doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp hoàn thiện, phát triển thị trường lao động, chú trọng công tác hướng nghiệp, dự báo, ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối cung - cầu lao động; Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 12 về xuất khẩu lao động và Đề án số 27 về bổ sung hình thức du học nghề trong Đề án số 12 về Xuất khẩu lao động, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tiếp cận với các chính sách khuyến khích, hỗ trợ về tài chính, tín dụng.  

4. Thực hiện tốt chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động, cải thiện quan hệ lao động và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh.

5. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về giảm nghèo bền vững đến năm 2020; chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách, chương trình, dự án về giảm nghèo; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ý thức tự vươn lên thoát nghèo.Tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

6. Làm tốt công tác trợ giúp xã hội, thực hiện hiệu quả các quy định của Luật Người cao tuổi, Luật người khuyết tật, Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội và các chính sách trợ giúp xã hội. Tổ chức thực hiện hiệu quả, kịp thời các chính sách trợ giúp thường xuyên và đột xuất đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội.

7. Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em; thực hiện các giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng trẻ em bị đuối nước, bị tai nạn thương tích; Quản lý chặt chẽ người cai nghiện bắt buộc tại các trung tâm; phát triển các mô hình cai nghiện và quản lý sau cai có hiệu quả tại cộng đồng.

8. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

9. Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi nhiệm vụ; tăng cường kỷ luật, nâng cao đạo đức, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành; duy trì tốt việc chấm điểm đánh giá, xếp loại cán bộ công chức hàng tháng.

Tại Hội nghị có 03 tập thể được nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh; 03 tập thể được UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 03 tập thể và 11 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

     Thay mặt Lãnh đạo Sở, đồng chí Lê Thị Lựu, Phó Giám đốc Sở phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành  đồng thời đề nghị các phòng nghiệp vụ Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện,thành phố bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Sở ban hành, đề ra các giải pháp sát thực, đổi mới nội dung và hình thức thi đua, tích cực hưởng ứng phát động thi đua, tổ chức các phong trào thi đua với nội dung cụ thể, thiết thực.

Đồng chí Lê Thị Lựu - Phó Giám đốc Sở

    Trưởng các khối thi đua của Ngành năm 2019  đã ký giao ước thi đua với tinh thần phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, đoàn kết, ra sức thi đua, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua và nội dung giao ước thi đua do đồng chí Phó Giám đốc Sở phát động./.

Trưởng các khối thi đua của Ngành ký giao ước thi đua năm 2019

 

Vũ Phượng

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử