Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Chủ nhật, 25/02/2024
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome

Kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023

Thứ hai, 11/12/2023

Thực hiện Kế hoạch số 98/KH-SLĐTBXH, ngày 05/12/2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, từ ngày 11/12 đến ngày 20/12/2023, Đoàn kiểm tra của tỉnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

 

Năm 2023, tỉnh đã bố trí trên 36 tỷ đồng để thực hiện 05 dự án thuộc Chương trình gồm: Dự án 2. Đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo; Dự án 3. Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; Dự án 4. Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững;  Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin; Dự án 7. Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình. Ngoài việc thực hiện các dự án của Chương trình, Tỉnh còn dành nguồn vốn sự nghiệp thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo năm 2023 là 41.550 triệu đồng hỗ trợ cho 500 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở.

Qua kiểm tra, Ban Chỉ đạo cấp huyện, xã cơ bản đã kịp thời xây dựng và ban hành đầy đủ hệ thống văn bản để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện Chương trình; nắm bắt tình hình, chỉ đạo, đôn đốc giải quyết các vướng mắc và tổ chức, thực hiện Chương trình nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đảm bảo lộ trình hoàn thành mục tiêu giảm nghèo của tỉnh. Các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong công tác tham mưu, đề xuất, cụ thể hóa các hoạt động, giải pháp cho công tác giảm nghèo, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai kế hoạch, chương trình giảm nghèo và thực hiện chính sách giảm nghèo của địa bàn được phân công. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các hội, đoàn thể các cấp đã xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác giảm nghèo, tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, góp phần hoàn thành mục tiêu chương trình đề ra....

Tuy nhiên qua kiểm tra còn bộc lộ một số tồn tại như: Các nội dung hướng dẫn Chương trình được quy định tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, nội dung của các văn bản thường rất dài, trong khi đó năng lực chuyên môn, hiểu biết của đội ngũ cán bộ cấp thôn, cấp xã còn hạn chế vì vậy để đội ngũ cán bộ cơ sở có thể nắm bắt, vận dụng chính xác, nhuần nhuyễn quy định của nhà nước trong việc quản lý, điều hành và thực hiện Chương trình trong giai đoạn này có nhiều khó khăn so với giai đoạn trước. Công tác tuyên truyền vận động làm chuyển biến tư tưởng của quần chúng nhân ở một vài địa phương cơ sở chưa sâu rộng; công tác kiểm tra, đôn đốc của một số cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chuyên môn chưa thường xuyên, kịp thời, hiệu quả chưa cao; hoạt động của Ban Chỉ đạo một số nơi còn hạn chế; cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực Lao động Thương binh Xã hội cấp xã hiện nay liên tục luân chuyển, thay đổi địa bàn hoặc thực hiện kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nên đôi lúc chưa tham mưu kịp thời.

Tại các buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023.

Kết luận buổi làm việc, thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Lê Thị Lựu, Phó Giám đốc Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội đề nghị các cấp, các ngành từ huyện đến các xã tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, dự án. Thực hiện lồng ghép các dự án, chương trình mục tiêu Quốc gia, đảm bảo sử dụng vốn tập trung, tiết kiệm, hiệu quả. Đề nghị cấp huyện tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 đảm bảo chính xác, hiệu quả, là cơ sở để thực hiện các chế độ chính sách trên địa bàn, góp phần giảm nghèo bền vững.

 Một số hình ảnh của Đoàn kiểm tra của tỉnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

 

 

                                                                      Hương Lan

Bài viết khác
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử