Chủ nhật, 16/12/2018
Tư liệu Hồ Chí Minh Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Thủ tục hành chính
STT Số ký hiệu/VB Trích yếu nội dung VB Ngày ban hành Tải về
1693/LĐTBXH-LĐTL vv Báo cáo Chi trả tiền lương năm 2018, tiền thưởng Tết Nguyên đán năm 2019 30/11/-0001 Tải về vv-bao-cao-chi-tra-tien-luong-nam-2018-tien-thuong-tet-nguyen-dan-nam-2019
1694/LĐTBXH v/v báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao đông; tình hình tai nạn lao động năm 2018 30/11/-0001 Tải về vv-bao-cao-cong-tac-an-toan-ve-sinh-lao-dong-tinh-hinh-tai-nan-lao-dong-nam-2018
32/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định QL nguồn KPSN có tính chất đầu tư và phân cấp thẩm quyền phê duyệt, thẩm định, thẩm tra các công trình sử chữa nâng cấp, mở rộng.... 30/11/-0001 Tải về quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ql-nguon-kpsn-co-tinh-chat-dau-tu-va-phan-cap-tham-quyen-phe-duyet-tham-dinh-tham-tra-cac-cong-trinh-su-chua-nang-cap-mo-rong
2139/STC-GCS vv hướng dẫn nộp tiền thu được từ việc bán, thanh lý tài sản công vào tài khoản tạm giữ 30/11/-0001 Tải về vv-huong-dan-nop-tien-thu-duoc-tu-viec-ban-thanh-ly-tai-san-cong-vao-tai-khoan-tam-giu
1526/LĐTBXH-DN GÓP Ý DỰ THẢO THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 30/11/-0001 Tải về gop-y-du-thao-thong-tu-huong-dan-viec-ho-tro-dao-tao-nghe-cho-lao-dong-lam-viec-trong-cac-doanh-nghiep-nho-va-vua
119/2018/NĐ-CP Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hagnf hóa, cung cấp dịch vụ 30/11/-0001 Tải về quy-dinh-ve-hoa-don-dien-tu-khi-ban-hagnf-hoa-cung-cap-dich-vu
83/KH-BCĐ Kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Bình năm 2018 17/04/2018 Tải về ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-giam-ngheo-ben-vung-tinh-ninh-binh-nam-2018
22/KH-UBND Kế hoạch thực hiện đề án củng cố, phát triển mạng lưới cơ sở bảo trợ xã hội giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 14/03/2018 Tải về ke-hoach-thuc-hien-de-an-cung-co-phat-trien-mang-luoi-co-so-bao-tro-xa-hoi-giai-doan-2018-2025-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
599/LĐTBXH-DN Thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2018 23/05/2018 Tải về thuc-hien-tu-danh-gia-chat-luong-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-nam-2018
598/LĐTBXH-DN Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 43/2015-BLĐTBXH và Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH 23/05/2018 Tải về gop-y-du-thao-thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cac-thong-tu-so-422015tt-bldtbxh-thong-tu-so-432015-bldtbxh-va-thong-tu-so-102017tt-bldtbxh
287/LĐTBXH-VLATLĐ V/v Cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử 22/03/2018 Tải về vv-cap-giay-phep-lao-dong-qua-mang-dien-tu
21/KH-BCĐ Kế hoạch triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 tỉnh Ninh Bình 19/03/2018 Tải về ke-hoach-trien-khai-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-nam-2018-tinh-ninh-binh
KQT01 Phiếu đăng ký thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu 23/01/2018 Tải về phieu-dang-ky-thong-tin-ket-qua-lua-chon-nha-thau
68/LĐTBXH-LĐTL Hướng dẫn Thực hiện các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 19/01/2018 Tải về huong-dan-thuc-hien-cac-quy-dinh-cua-luat-bao-hiem-xa-hoi-co-hieu-luc-thi-hanh-tu-ngay-01012018
01/KH-BTC Kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ IX(2018-2019) 04/01/2018 Tải về ke-hoach-to-chuc-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-ninh-binh-lan-thu-ix2018-2019
02/LĐTBXH-DN Vv Báo cáo thống kê định kỳ công tác giáo dục nghề nghiệp 03/01/2018 Tải về vv-bao-cao-thong-ke-dinh-ky-cong-tac-giao-duc-nghe-nghiep
1921/LĐTBXH V/v Bổ sung, cập nhật mã trường Trung cấp, cao đẳng trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp 27/12/2017 Tải về vv-bo-sung-cap-nhat-ma-truong-trung-cap-cao-dang-trong-he-thong-giao-duc-nghe-nghiep
1922/LĐTBXH-DN Cung cấp thông tin biên soạn cuốn "Thông tin tuyển sinh Trung cấp, cao đẳng năm 2018" 27/12/2017 Tải về cung-cap-thong-tin-bien-soan-cuon-thong-tin-tuyen-sinh-trung-cap-cao-dang-nam-2018
1846/LĐTBXH-LĐTL Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của chính phủ 13/12/2017 Tải về huong-dan-thuc-hien-muc-luong-toi-thieu-vung-quy-dinh-tai-nghi-dinh-1412017nd-cp-ngay-07122017-cua-chinh-phu
1782/LĐTBXH-LĐTL Vv Báo cáo nhanh tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động 06/12/2017 Tải về vv-bao-cao-nhanh-tinh-hinh-tien-luong-tien-thuong-doi-voi-nguoi-lao-dong
1748/SLĐTBXH-VLATLĐ vv Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động; tình hình tai nạn lao động năm 2017 28/11/2017 Tải về vv-bao-cao-cong-tac-an-toan-ve-sinh-lao-dong-tinh-hinh-tai-nan-lao-dong-nam-2017
1629/LĐTBXH-NCC Vv Triển khai thực hiện nghị định số 112/2017/NĐ-CP của Chính phủ 07/11/2017 Tải về vv-trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-1122017nd-cp-cua-chinh-phu
1601/LĐTBXH-LĐTL Hướng dẫn Thực hiện bảo hiểm xã hội đối với công an cấp xã 02/11/2017 Tải về huong-dan-thuc-hien-bao-hiem-xa-hoi-doi-voi-cong-an-cap-xa
88/KH-BCĐ KH Thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Bình năm 2017 03/08/2017 Tải về kh-thuc-hien-chuong-trinh-giam-ngheo-ben-vung-tinh-ninh-binh-nam-2017
22/KH-UBND KH Giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017-2020 14/03/2017 Tải về kh-giam-ngheo-ben-vung-tinh-ninh-binh-giai-doan-2017-2020
44/KH-LĐTBXH KH Kiểm tra và giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017-2020 30/06/2017 Tải về kh-kiem-tra-va-giam-sat-danh-gia-ket-qua-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-tinh-ninh-binh-giai-doan-2017-2020
1400/LĐTBXH-DN vv Đôn đốc công tác thống kê định kỳ về giáo dục nghề nghiệp 28/09/2017 Tải về vv-don-doc-cong-tac-thong-ke-dinh-ky-ve-giao-duc-nghe-nghiep
1358/SLĐTBXH-BTXH vv Triển khai thực hiện Nghị định 103/2017/NĐ-CP của Chính Phủ 20/09/2017 Tải về vv-trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-1032017nd-cp-cua-chinh-phu
1346/LĐTBXH-KHTC VV Mua sắm tài sản theo phương thức tập trung 20/09/2017 Tải về vv-mua-sam-tai-san-theo-phuong-thuc-tap-trung
1331/LĐTBXH-PCTNXH vv Thực hiện một số nội dung trong Biên bản ghi nhận kết quả thanh tra của Đoàn Thanh tra liên ngành. 19/09/2017 Tải về vv-thuc-hien-mot-so-noi-dung-trong-bien-ban-ghi-nhan-ket-qua-thanh-tra-cua-doan-thanh-tra-lien-nganh
1320/LĐTBXH-PCTNXH vv Tổ chức thực hiện công tác quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú 15/09/2017 Tải về vv-to-chuc-thuc-hien-cong-tac-quan-ly-sau-cai-nghien-ma-tuy-tai-noi-cu-tru
1293/HD-LĐTBXH-PCTNXH Hướng dẫn Thực hiện việc đóng góp, chế độ miễn giảm đối với đối tượng cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Ninh Bình và cai nghiện tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 11/09/2017 Tải về huong-dan-thuc-hien-viec-dong-gop-che-do-mien-giam-doi-voi-doi-tuong-cai-nghien-tu-nguyen-tai-co-so-cai-nghien-ma-tuy-tinh-ninh-binh-va-cai-nghien-tai-gia-dinh-cong-dong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
1309/LĐTBXH-NCC Tổng hợp kết quả rà soát hộ NCC là hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ NCC có mức sống trung bình của người dân nơi cư trú 13/09/2017 Tải về tong-hop-ket-qua-ra-soat-ho-ncc-la-ho-ngheo-ho-can-ngheo-va-ho-ncc-co-muc-song-trung-binh-cua-nguoi-dan-noi-cu-tru
109/LĐTBXH-ATLĐ Báo cáo tổng kết tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần 1 năm 2017 31/07/2017 Tải về bao-cao-tong-ket-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-lan-1-nam-2017
1266/SLĐTBXH-BTXH Hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2017 05/09/2017 Tải về huong-dan-quy-trinh-ra-soat-ho-ngheo-ho-can-ngheo-ho-co-muc-song-trung-binh-nam-2017
1267/LĐTBXH-KHTC Vv Mua sắm tài sản theo phương thức tập trung 05/09/2017 Tải về vv-mua-sam-tai-san-theo-phuong-thuc-tap-trung
1263/LĐTBXH-LĐTL Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng quy định tại các khoản 1,2,3 và khoản 8 diều 1 Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 05/09/2017 Tải về huong-dan-thuc-hien-dieu-chinh-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-va-tro-cap-hang-thang-quy-dinh-tai-cac-khoan-123-va-khoan-8-dieu-1-nghi-dinh-so-762017nd-cp-ngay-3062017
1258/LĐTBXH-VLATLĐ Phối hợp tổ chức lớp huấn luyện ATVSLĐ tại huyện Yên Mô; Kim Sơn; Hoa Lư 01/09/2017 Tải về phoi-hop-to-chuc-lop-huan-luyen-atvsld-tai-huyen-yen-mo-kim-son-hoa-lu
1247/LĐTBXH-VLATLĐ vv Triển khai thực hiện thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH 29/08/2017 Tải về vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-232017tt-bldtbxh
936/LĐTBXH-VP vv Triển khai Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và Công nghệ Hoa Lư tỉnh Ninh Bình lần thứ II 10/08/2017 Tải về vv-trien-khai-ke-hoach-to-chuc-xet-tang-giai-thuong-khoa-hoc-va-cong-nghe-hoa-lu-tinh-ninh-binh-lan-thu-ii
1230/LĐTBXH-NCC Vv Tổ chức đưa NCC đi điều dưỡng tập trung 25/08/2017 Tải về vv-to-chuc-dua-ncc-di-dieu-duong-tap-trung
1219/LĐTBXH-NCC Tuyên truyền về chương trình tài trợ xét nghiệm ADN xác định danh tính liệt sỹ 25/08/2017 Tải về tuyen-truyen-ve-chuong-trinh-tai-tro-xet-nghiem-adn-xac-dinh-danh-tinh-liet-sy
1025/LĐTBXH-VL,ATLĐ vv Đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện phòng, chống thiên tai, lũ lụt năm 2017 24/07/2017 Tải về vv-don-doc-cac-don-vi-doanh-nghiep-dong-tren-dia-ban-tinh-thuc-hien-phong-chong-thien-tai-lu-lut-nam-2017
1165/LĐTBXH-NCC V/v Triển khai thực hiện Quyết nghị số 63/NQ-CP về chính sách hỗ trợ nhà ở với NCC với cách mạng 15/08/2017 Tải về vv-trien-khai-thuc-hien-quyet-nghi-so-63nq-cp-ve-chinh-sach-ho-tro-nha-o-voi-ncc-voi-cach-mang
59/KH-LDTBXH KH Tổ chức giải giao lưu cầu lông, tennis và gặp mặt nhân kỷ niệm ngày truyền thống Ngành Lao động - Thương binh và xã hội năm 2017 10/08/2017 Tải về kh-to-chuc-giai-giao-luu-cau-long-tennis-va-gap-mat-nhan-ky-niem-ngay-truyen-thong-nganh-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-nam-2017
1094/LĐTBXH-KHTC VV Mua sắm tài sản theo phương thức tập trung theo CV 85/CV-TT của Trung tâm TV&DVTCC 07/08/2017 Tải về vv-mua-sam-tai-san-theo-phuong-thuc-tap-trung-theo-cv-85cv-tt-cua-trung-tam-tvdvtcc
1094/LĐTBXH-KHTC VV Mua sắm tài sản theo phương thức tập trung CV 82/CV-TT của Trung tâm TV&DVTCC 07/08/2017 Tải về vv-mua-sam-tai-san-theo-phuong-thuc-tap-trung-cv-82cv-tt-cua-trung-tam-tvdvtcc
880/QĐ-UBND Quy định giảm mức đóng góp của đối tượng tự nguyện được tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, điều trị, nuôi dưỡng tại các cơ sở BTXH công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 03/07/2017 Tải về quy-dinh-giam-muc-dong-gop-cua-doi-tuong-tu-nguyen-duoc-tiep-nhan-quan-ly-cham-soc-dieu-tri-nuoi-duong-tai-cac-co-so-btxh-cong-lap-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
14/2017/QĐ-UBND QĐ về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 25/05/2017 Tải về qd-ve-viec-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-quan-ly-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-lam-viec-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
342/2016/TT-BTC Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước 30/12/2016 Tải về thong-tu-so-3422016tt-btc-ngay-30122016-cua-bo-truong-bo-tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-1632016nd-cp-ngay-21122016-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-ngan-sach-nha-nuoc
141/2016/NĐ-CP Nghị định Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác 10/10/2016 Tải về nghi-dinh-quy-dinh-co-che-tu-chu-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap-trong-linh-vuc-su-nghiep-kinh-te-va-su-nghiep-khac
324/2016/TT-BTC Thông tư quy định Hệ thống Mục lục Ngân sách Nhà nước 21/12/2016 Tải về thong-tu-quy-dinh-he-thong-muc-luc-ngan-sach-nha-nuoc
19/2017/TT-BTC THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI HÀNH PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 28/02/2017 Tải về thong-tu-quy-dinh-viec-lap-du-toan-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-ngan-sach-nha-nuoc-cho-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-thi-hanh-phap-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh
83/KH-DVVL Kế hoạch triển khai tiếp nhận đăng ký tham dự thi tiếng Hàn Quốc năm 2017 theo chương trình EPS 30/03/2017 Tải về ke-hoach-trien-khai-tiep-nhan-dang-ky-tham-du-thi-tieng-han-quoc-nam-2017-theo-chuong-trinh-eps
415/LĐTBXH-VLATLĐ Rà soát danh sách người lao động đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc đến 31/1/2017 28/03/2017 Tải về ra-soat-danh-sach-nguoi-lao-dong-dang-cu-tru-bat-hop-phap-tai-han-quoc-den-3112017
362/LĐTBXH-VLATLĐ Hướng dẫn Triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017 20/03/2017 Tải về huong-dan-trien-khai-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-lan-thu-1-nam-2017
13/KH-VLATVSLĐ Kế hoạch Triển khai tháng hành động về An toàn, Vệ sinh Lao động lần Thứ 1, năm 2017 tỉnh Ninh Bình 21/02/2017 Tải về ke-hoach-trien-khai-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-lan-thu-1-nam-2017-tinh-ninh-binh
1910/LĐTBXH-LĐTL Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động tại các doanh nghiệp 28/12/2016 Tải về thong-bao-ket-qua-kiem-tra-viec-thuc-hien-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-lao-dong-tai-cac-doanh-nghiep
1909/LĐTBXH-LĐTL Báo cáo tình hình tiền lương năm 2016 và kế hoạch thưởng tết năm 2017 28/12/2016 Tải về bao-cao-tinh-hinh-tien-luong-nam-2016-va-ke-hoach-thuong-tet-nam-2017
513/KBNB-KSC V/v thời hạn chi Ngân sách nhà nước và tiếp nhận hồ sơ kiểm soát chi năm 2016 26/12/2016 Tải về vv-thoi-han-chi-ngan-sach-nha-nuoc-va-tiep-nhan-ho-so-kiem-soat-chi-nam-2016
2441/STC-HCSN Hướng dẫn về việc lập, giao, chấp hành dự toán và quyết toán Ngân sách nhà nước tại các đơn vị dự toán cấp tỉnh 19/12/2016 Tải về huong-dan-ve-viec-lap-giao-chap-hanh-du-toan-va-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-tai-cac-don-vi-du-toan-cap-tinh
1701/LĐTBXH-VLATLĐ Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động và tai nạn lao động năm 2016 06/12/2016 Tải về bao-cao-ve-cong-tac-an-toan-ve-sinh-lao-dong-va-tai-nan-lao-dong-nam-2016
1731/LĐTBXH-VLATLĐ Báo cáo tình hình sử dụng lao động người nước ngoài năm 2016 và đăng ký nhu cầu sử dụng lao động người nước ngooài năm 2017 07/12/2016 Tải về bao-cao-tinh-hinh-su-dung-lao-dong-nguoi-nuoc-ngoai-nam-2016-va-dang-ky-nhu-cau-su-dung-lao-dong-nguoi-nuoc-ngooai-nam-2017
1763/LĐTBXH-VLATLĐ Quản lý thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt và huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động. 12/12/2016 Tải về quan-ly-thiet-bi-vat-tu-co-yeu-cau-nghiem-ngat-va-huan-luyen-an-toan-ve-sinh-lao-dong
1008/TTLĐNN-TCLĐ Thông báo kết quả thi tiếng Hàn ngành Ngư nghiệp và Hướng dẫn đăng ký kiểm tra tay nghề đánh giá năng lực 30/11/2016 Tải về thong-bao-ket-qua-thi-tieng-han-nganh-ngu-nghiep-va-huong-dan-dang-ky-kiem-tra-tay-nghe-danh-gia-nang-luc
1663/LĐTBXH-LĐTL Báo cáo nhanh tình hình tiền lương năm 2016 và Kế hoạch thưởng Tết năm 2017 29/11/2016 Tải về bao-cao-nhanh-tinh-hinh-tien-luong-nam-2016-va-ke-hoach-thuong-tet-nam-2017
1664/LĐTBXH-LĐTL Hướng dẫn Thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính Phủ 29/11/2016 Tải về huong-dan-thuc-hien-muc-luong-toi-thieu-vung-quy-dinh-tai-nghi-dinh-1532016nd-cp-ngay-14112016-cua-chinh-phu
1611/LĐTBXH-VLATLĐ Thông báo thời gian và địa điểm thi tiếng Hàn ngành ngư nghiệp năm 2016 16/11/2016 Tải về thong-bao-thoi-gian-va-dia-diem-thi-tieng-han-nganh-ngu-nghiep-nam-2016
HĐLD/2016 Mẫu Hợp đồng lao động năm 2016 15/11/2016 Tải về mau-hop-dong-lao-dong-nam-2016
1443/LĐTBXH--VLATLĐ Thông báo kết quả kỳ thi tiếng hàn lần thứ 11 và hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký dự tuyển 21/10/2016 Tải về thong-bao-ket-qua-ky-thi-tieng-han-lan-thu-11-va-huong-dan-lam-ho-so-dang-ky-du-tuyen
900/TTLĐNN-TCLĐ Thông báo kết quả kỳ thi tiếng Hàn lần thứ 11 và hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký dự tuyển 17/10/2016 Tải về thong-bao-ket-qua-ky-thi-tieng-han-lan-thu-11-va-huong-dan-lam-ho-so-dang-ky-du-tuyen
4047/LĐTBXH-QLLĐNN v/v đối tượng dự thi tiếng Hàn ngành ngư nghiệp năm 2016 14/10/2016 Tải về vv-doi-tuong-du-thi-tieng-han-nganh-ngu-nghiep-nam-2016
1386/LĐTBXH-VLATLĐ Phối hợp thông báo đăng ký dự thi tuyển Lao động ngành ngư nghiệp theo chương trình EPS 11/10/2016 Tải về phoi-hop-thong-bao-dang-ky-du-thi-tuyen-lao-dong-nganh-ngu-nghiep-theo-chuong-trinh-eps
40/KH-LĐTBXH-VLATLĐ Kế hoạch Triển khai tiếp nhận đăng ký dự thi cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn quốc trong ngành ngư nghiệp theo chương trình ÉP 10/10/2016 Tải về ke-hoach-trien-khai-tiep-nhan-dang-ky-du-thi-cho-nguoi-lao-dong-co-nguyen-vong-di-lam-viec-tai-han-quoc-trong-nganh-ngu-nghiep-theo-chuong-trinh-ep
1801/STC-QLNS Kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg 30/09/2016 Tải về kinh-phi-mua-the-bhyt-cho-doi-tuong-theo-quyet-dinh-so-622011qd-ttg
837/TTLĐNN-TCLĐ Thông báo thời gian và địa điểm thi tiếng Hàn ngày 08 và 09/10/2016 29/09/2016 Tải về thong-bao-thoi-gian-va-dia-diem-thi-tieng-han-ngay-08-va-09102016
1284/LĐTBXH-LĐTL&BHXH Triển khai Thông tư số 23/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/7/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 19/09/2016 Tải về trien-khai-thong-tu-so-232016tt-bldtbxh-ngay-1572016-cua-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi
1283/LĐTBXH-LĐTL&BHXH Đôn đốc, chỉ đạo thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 19/09/2016 Tải về don-doc-chi-dao-thuc-hien-luat-bao-hiem-xa-hoi-nam-2014
1011/LĐTBXH-PCTNXH Triển khai thực hiện Nghị định số 90/2016/NĐ/CP 01/07/2016 Tải về trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-902016ndcp
173/LĐTBXH-PCTNXH Triển khai thực hiện Thông tư số 19/2015/TT-BTP ngày 28/12/2015 của Bộ Tư Pháp 26/02/2016 Tải về trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-192015tt-btp-ngay-28122015-cua-bo-tu-phap
440/LĐTBXH-PCTNXH Triển khai thực hiện Nghị định số 26/2016/NĐ/CP của Chính phủ 20/04/2016 Tải về trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-262016ndcp-cua-chinh-phu
07/KH-LĐTBXH-PCTNXH Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2016 30/03/2016 Tải về ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-cong-tac-ho-tro-nan-nhan-bi-mua-ban-nam-2016
20/KH-BCĐ Kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2016 08/06/2016 Tải về ke-hoach-phong-chong-mai-dam-nam-2016
45/KH-UBND Kế hoạch Phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 25/05/2016 Tải về ke-hoach-phong-chong-mai-dam-giai-doan-2016-2020
35/KH-BCĐ Kế hoạch Thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 17/03/2016 Tải về ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-phong-chong-mua-ban-nguoi-giai-doan-2016-2020
36/KH-BCĐ Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2016 17/03/2016 Tải về ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-phong-chong-mua-ban-nguoi-nam-2016
1221/LĐTBXH-NCC Trợ cấp thờ cúng liệt sỹ 09/09/2016 Tải về tro-cap-tho-cung-liet-sy
20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH Hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ 30/06/2016 Tải về huong-dan-kham-giam-dinh-benh-tat-di-dang-di-tat-co-lien-quan-den-phoi-nhiem-voi-chat-doc-hoa-hoc-doi-voi-nguoi-hoat-dong-khang-chien-va-con-de-cua-ho
1036/LĐTBXH-VLATVSLĐ Thông báo đăng ký dự thi tiếng Hàn Quốc lần thứ 11 theo chương trình EPS 04/08/2016 Tải về thong-bao-dang-ky-du-thi-tieng-han-quoc-lan-thu-11-theo-chuong-trinh-eps
1097/LĐTBXH-VP Triển khai sáng kiến cấp tỉnh 15/08/2016 Tải về trien-khai-sang-kien-cap-tinh
1034/LĐTBXH-BTXH Triển khai, thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC 04/08/2016 Tải về trien-khai-thuc-hien-thong-tu-lien-tich-so-062016ttlt-bldtbxh-btc
733/HD-LĐTBXH Hướng dẫn Quy trình xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo 06/06/2016 Tải về huong-dan-quy-trinh-xet-duyet-bo-sung-ho-ngheo-ho-can-ngheo
897/HD-SLĐTBXH Hướng dẫn tạm thời Phương pháp đánh giá, lập hồ sơ, thẩm định kết quả đạt chuẩn tiêu chí Hộ nghèo và Lao động có việc làm thường xuyên áp dụng đối với xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh NB 08/07/2016 Tải về huong-dan-tam-thoi-phuong-phap-danh-gia-lap-ho-so-tham-dinh-ket-qua-dat-chuan-tieu-chi-ho-ngheo-va-lao-dong-co-viec-lam-thuong-xuyen-ap-dung-doi-voi-xa-xay-dung-nong-thon-moi-tren-dia-ban-tinh-nb
917/SLĐTBXH-SYT Rà soát, cấp thẻ BHYT cho người dân đang sinh sống tại các thôn đặc biệt khó khăn diện Chương trình 135, năm 2016 12/07/2016 Tải về ra-soat-cap-the-bhyt-cho-nguoi-dan-dang-sinh-song-tai-cac-thon-dac-biet-kho-khan-dien-chuong-trinh-135-nam-2016
32/LĐTBXH-VLATLĐ Kế hoạch triển khai tiếp nhận đăng ký tham dự kỳ thi tiếng Hàn Quốc lần thứ 11 theo chương trình EPS 04/08/2016 Tải về ke-hoach-trien-khai-tiep-nhan-dang-ky-tham-du-ky-thi-tieng-han-quoc-lan-thu-11-theo-chuong-trinh-eps
960/HD-LĐTBXH-LĐTL Hướng dẫn Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ 18/07/2016 Tải về huong-dan-thuc-hien-quy-che-dan-chu-o-co-so-tai-noi-lam-viec-theo-nghi-dinh-602013nd-cp-ngay-1962013-cua-chinh-phu
940/LĐTBXH-VLATLĐ v/v Tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản 15/07/2016 Tải về vv-tuyen-chon-thuc-tap-sinh-di-thuc-tap-ky-thuat-tai-nhat-ban
939/LĐTBXH-VLATLĐ V/V phối hợp tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản 15/07/2016 Tải về vv-phoi-hop-tuyen-chon-thuc-tap-sinh-di-thuc-tap-ky-thuat-tai-nhat-ban
740/HD-LĐTBXH-NCC Hướng dẫn Hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7/2016 06/06/2016 Tải về huong-dan-hoat-dong-ky-niem-69-nam-ngay-thuong-binh-liet-sy-2772016
879/CV-LĐTBXH-VP Giới thiệu và sử dụng Cổng thông tin điện tử Sở Lao động TBXH tỉnh Ninh Bình 06/07/2016 Tải về gioi-thieu-va-su-dung-cong-thong-tin-dien-tu-so-lao-dong-tbxh-tinh-ninh-binh
635/LDTBXH-LDTL Xây dựng và đăng ký Nội quy lao động, thông báo Thỏa ước lao động tập thể. 20/05/2016 Tải về xay-dung-va-dang-ky-noi-quy-lao-dong-thong-bao-thoa-uoc-lao-dong-tap-the
709/LĐTBXH-LĐTL Báo cáo tổng kết, đánh giá thực tiễn thi hành Bộ luật Lao động năm 2012 01/06/2016 Tải về bao-cao-tong-ket-danh-gia-thuc-tien-thi-hanh-bo-luat-lao-dong-nam-2012
696/LĐTBXH-VL Triển khai thực hiện nghị định số 11/2016/NĐ-CP 30/05/2016 Tải về trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-112016nd-cp
669/LĐTBXH-BTXH V/v báo cáo kết quả thực hiện thí điểm nuôi dưỡng đối tượng xã hội tự nguyện và dự toán mức thu phí nuôi dưỡng 25/05/2016 Tải về vv-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-thi-diem-nuoi-duong-doi-tuong-xa-hoi-tu-nguyen-va-du-toan-muc-thu-phi-nuoi-duong
467/LĐTBXH-BTXH V/v rà soát, cấp thẻ BHYT cho người đang sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn diện Chương trình 135 và người dân tộc thiểu số các xã có điều kiện KT - XH khó khăn 22/04/2016 Tải về vv-ra-soat-cap-the-bhyt-cho-nguoi-dang-sinh-song-tai-cac-xa-dac-biet-kho-khan-dien-chuong-trinh-135-va-nguoi-dan-toc-thieu-so-cac-xa-co-dieu-kien-kt-xh-kho-khan
639/LĐTBXH-BTXH V/v báo cáo kết quả thực hiện chính sách bảo trợ xã hội 6 tháng đầu năm 2016 20/05/2015 Tải về vv-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-chinh-sach-bao-tro-xa-hoi-6-thang-dau-nam-2016
162/LĐTBXH-BVCSTE V/v lựa chọn trẻ em dự chương trình "Gặp mặt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2016" 24/02/2016 Tải về vv-lua-chon-tre-em-du-chuong-trinh-gap-mat-tre-em-co-hoan-canh-dac-biet-nam-2016
640/LĐTBXH-BVCSTE&BĐG V/v khảo sát trẻ em là con của phụ nữ Việt nam kết hôn với người nước ngoài trở về sinh sống tại địa phương 20/05/2016 Tải về vv-khao-sat-tre-em-la-con-cua-phu-nu-viet-nam-ket-hon-voi-nguoi-nuoc-ngoai-tro-ve-sinh-song-tai-dia-phuong
431/LĐTBXH-VP V/v tăng cường tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu quốc hội, HĐND các cấp 15/04/2016 Tải về vv-tang-cuong-tuyen-truyen-cong-tac-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-hdnd-cac-cap
482/LĐTBXH-VP V/v báo cáo đánh giá thực trạng, xây dựng định hướng kế hoạch đào tạo cán bộ giai đoạn 2016- 2025 27/04/2016 Tải về vv-bao-cao-danh-gia-thuc-trang-xay-dung-dinh-huong-ke-hoach-dao-tao-can-bo-giai-doan-2016-2025
498/LĐTBXH-VP V/v xây dựng Kế hoạch biên chế năm 2017 28/04/2016 Tải về vv-xay-dung-ke-hoach-bien-che-nam-2017
583/LĐTBXH-VP V/v tổng rà soát tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, lao động 11/05/2016 Tải về vv-tong-ra-soat-to-chuc-bo-may-bien-che-va-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-lao-dong
345/BCĐ-LĐTBXH V/v báo cáo kết quả thực hiện Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN năm 2016 01/04/2016 Tải về vv-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-tuan-le-quoc-gia-atvsld-pccn-nam-2016
420/LĐTBXH-VL V/v thông báo danh sách các doanh nghiệp chuyên doanh xuất khẩu lao động được tuyển dụng lao động tại tỉnh 14/04/2016 Tải về vv-thong-bao-danh-sach-cac-doanh-nghiep-chuyen-doanh-xuat-khau-lao-dong-duoc-tuyen-dung-lao-dong-tai-tinh
421/LĐTBXH-LĐTL V/v đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động 14/04/2016 Tải về vv-don-doc-huong-dan-thuc-hien-cong-tac-an-toan-ve-sinh-lao-dong
337/LĐTBXH-NCC V/v rà soát hoàn thành thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg 30/03/2016 Tải về vv-ra-soat-hoan-thanh-thuc-hien-quyet-dinh-so-622011qd-ttg
569/LĐTBXH-NCC V/v đề nghị cấp Bằng TQGC liệt sỹ 10/05/2016 Tải về vv-de-nghi-cap-bang-tqgc-liet-sy
348/LĐTBXH-DN V/v báo cáo kết quả tuyển sinh học nghề, kết quả HSSV tốt nghiệp năm 2015 và kế hoạch tuyển sinh năm 2016 01/04/2016 Tải về vv-bao-cao-ket-qua-tuyen-sinh-hoc-nghe-ket-qua-hssv-tot-nghiep-nam-2015-va-ke-hoach-tuyen-sinh-nam-2016
480/LĐTBXH-LĐTL V/v hướng dẫn xây dựng Phương án sử dụng lao động đối với doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa 27/04/2016 Tải về vv-huong-dan-xay-dung-phuong-an-su-dung-lao-dong-doi-voi-doanh-nghiep-thuc-hien-co-phan-hoa
428/LĐTBXH-DN V/v đăng ký cử giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng lớp sư phạm dạy nghề 15/04/2016 Tải về vv-dang-ky-cu-giao-vien-tham-gia-lop-boi-duong-lop-su-pham-day-nghe
643/LĐTBXH-DN V/v triển khai công tác tự kiểm định chất lượng dạy nghề và báo cáo tình hình thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2016 20/04/2016 Tải về vv-trien-khai-cong-tac-tu-kiem-dinh-chat-luong-day-nghe-va-bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-tu-kiem-dinh-chat-luong-day-nghe-nam-2016
516/LĐTBXH-LĐTL V/v đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng 29/04/2016 Tải về vv-danh-gia-tinh-hinh-thuc-hien-va-ra-soat-dia-ban-ap-dung-muc-luong-toi-thieu-vung
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình